ОБЯВЛЕНИЕ

за длъжността

Община Добричка обявява свободно работно място за длъжността Главен експерт „Обществени поръчки и инфраструктура” в дирекция „Устройство на територията, строителство, общинска собственост, приватизация и опазване на околната среда“

       I. Място и характер на работата

Основна цел на длъжността е подпомагане провеждането политиката на общината в сферата на: социалната и техническата инфраструктура.

Области на дейност: Планиране, подготовка и провеждане на обществени поръчки в сферата на дейността на Дирекцията; Планиране, организация и координация на дейности в сферата на социалната и техническата инфраструктура в рамките на дейността на Дирекцията; Организация и координация на дейностите на общината по прилагането на приложимите нормативни актове.

Преките задължения на главния експерт включват: Организира и предприема действия за изпълнение на програми на общината; Участва в изработването на план на обществените поръчки. Изготвя, в съответствие с нормативните изисквания документи и документация по възлагане на обществени поръчки. В качеството си на отговорно лице по обществена поръчка изпълнява всички действия в съответствие с изискванията на Вътрешните правила, ЗОП и ППЗОП, и при прилагане на специфичните нормативни изисквания за конкретния предмет на поръчката. Изпълнява и участва в изпълнението на административни услуги, свързани с областите на дейност. Изработва и координира изработването на справки и информации касаещи поддръжката, ремонтите и строителство на съответните инфраструктурни обекти. Разработва и предлага проекти на ИАА, доклади, инструкции, становища и други относно дейността и работата на дирекцията. Установява административни нарушения

Място на работа: административната сграда на общината в гр.Добрич и територията на община Добричка

       II. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 • Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър
 • Професионална област: технически, природни или стопански науки.
 • Допълнителни умения и  квалификация:

- Познаване на нормативната уредба за възлагане на обществени поръчки;

- Познаване на нормативната уредба, касаеща обществените отношения при изграждането и стопанисването на водоснабдителната инфраструктура;

- Компютърни умения – MS office (Excel иWord – много добро ниво); Internet;

 • Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата: професионален опит при работа в общинска или държавна администрация; професионален опит, свързан с подготовка на документация за обществени поръчки (като възложител или участник), работа с ЦАИС.

III. Начин на провеждане на конкурса

 • Решаване на тест
 • Интервю.

        IV. Документи за кандидатстване

 • Заявление по образец;
 • Копие от документ за придобита образователна степен;
 • Копия от документи, доказващи професионален стаж;
 • По лична преценка - копия от документи, доказващи опит, допълнителна квалификация и други.

Документите за кандидатстване се подават в стая 105 на общинската администрация, гр.Добрич, ул. „Независимост“ № 20 в срок до 5 февруари 2024 година. Длъжностна характеристика може да се получи от стая 115.

 

Приложения: Заявление и Списък на нормативна уредба

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 7464 [lid] => bg [title] => Заявление [description] => [relation_id] => 2806 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Zayavlenie_OPI1.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 148498 [date] => 22.12.2023 ) [1] => Array ( [id] => 7469 [lid] => bg [title] => Нормативна уредба [description] => [relation_id] => 2806 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Normativna_uredba_2.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 184195 [date] => 08.01.2024 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  24° C
  ясно небе
 • Победа
  24° C
  ясно небе
 • Карапелит
  24° C
  ясно небе
 • Овчарово
  24° C
  ясно небе
 • Ведрина
  24° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре