С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди е открит обществен достъп във връзка с открита процедура по учредяване на санитарно-охранителна зона на проучвателно-експлоатационен сондаж „ТК-Аякс-1-Козлодуйци“, разположен в поземлен имот с идентификатор 37808.66.4, с. Козлодуйци, община Добричка, област Добрич.

За сондажа има издадено разрешително № 11520181 от 29.11.13 г., продължено и изменено с Решение № 2926 от 30.03.2020 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“, с титуляр „АЯКС 1“ ООД.

Цели на водовземането: за производствени и питейно-битови нужди на Свинекомплекс „Козлодуйци“, община Добричка.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в период от 10.01.2024 г. до 12.02.2024 г., в сградата на Община Добричка, град Добрич, ул. ”Независимост” № 20, етаж 2, стая 233, от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Писмени становища и възражения се приемат в:

БД „Дунавски район“, гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, e-mail: dunavbd@bddr.bg 

Община Добричка, ул. „Независимост“ № 20, e-mail: obshtina@dobrichka.bg

предишна
 • Стожер
  33° C
  ясно небе
 • Победа
  33° C
  ясно небе
 • Карапелит
  33° C
  ясно небе
 • Овчарово
  33° C
  ясно небе
 • Ведрина
  33° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре