Проверка на задължения за МДТ

Плащане на данъчни задължения чрез ePay

Онлайн проверка на местни данъци и такси в община Добричка        

Тази услуга дава възможност на физически лица, еднолични търговци и юридически лица да проверят своите данъчни задължения към община Добричка.

За достъп до услугата се въвежда:

 • ЕГН/единен граждански номер/; БУЛСТАТ/единен идентификационен код/; ЛНЧ/личен номер на чужденец/
 • ПИН код /персонален идентификационен код/Този код може да се получи от служителите в отдел „МДТ” лично срещу  представяне на лична карта или с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице.
 • Текст за сигурност / съдържа букви на латиница и цифри/


Отдел „Местни данъци и такси” – ул. „Независимост” №20, стая №107

предишна
 • Стожер
  -1° C
  снеговалеж
 • Победа
  -1° C
  снеговалеж
 • Карапелит
  -1° C
  снеговалеж
 • Овчарово
  -1° C
  снеговалеж
 • Ведрина
  -1° C
  снеговалеж
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре