Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5103 [lid] => bg [title] => 1. Докладна записка относно: Решение на Добрички общински съвет във връзка с кандидатстване във Втори прием с проект в процедура № BG06RDNP001-19.401 на Сдружение МИГ Добричка, подмярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, ту [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -30 [src] => files/info_pages/t_119.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 175954 [date] => 18.11.2020 ) [1] => Array ( [id] => 5104 [lid] => bg [title] => 2. Докладна записка относно: Закупуване на фургон/контейнер Внася: Тихомир Колев Кметски наместник на с. Малка Смолница [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -30 [src] => files/info_pages/t_29.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 36737 [date] => 18.11.2020 ) [2] => Array ( [id] => 5105 [lid] => bg [title] => 3. Писмо относно: Докладна записка от Галина Димитрова Костадинова – кметски наместник на с. Златия, общ. Добричка за разглеждане и вземане на решение по компетентност Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -30 [src] => files/info_pages/t_310.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 51132 [date] => 18.11.2020 ) [3] => Array ( [id] => 5106 [lid] => bg [title] => 4. Предложение относно: Образуване на временна комисия към Добрички общински съвет, град Добрич на основание чл.60, във връзка с чл.70 от Правилника за организацията и дейността на Добрички общински съвет гр.Добрич, неговите комисии и взаимодействието му [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -30 [src] => files/info_pages/t_45.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 100634 [date] => 18.11.2020 ) [4] => Array ( [id] => 5107 [lid] => bg [title] => 5.Предложение относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Внася: д-р Ердинч Хаджиев Председател ДОбС [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -30 [src] => files/info_pages/t_59.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 388930 [date] => 18.11.2020 ) [5] => Array ( [id] => 5108 [lid] => bg [title] => 6.Докладна записка относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план (ПУП-ПП) за „Елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии –„ Кабелна линия 20 кV от СБ стълб № 19 на [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -30 [src] => files/info_pages/t_67.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 69564 [date] => 18.11.2020 ) [6] => Array ( [id] => 5109 [lid] => bg [title] => 7.Докладна записка относно: Съгласие за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план- План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ № І –магазин, кметство, комбинирана сграда, пазар, кв.13 по плана на с. Приморци за образуване на нов квартал и единад [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -30 [src] => files/info_pages/t_710.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 69929 [date] => 18.11.2020 ) [7] => Array ( [id] => 5110 [lid] => bg [title] => 8.Докладна записка относно: Актуализация на програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020г. и отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 20359.29.4 с. Дебрене, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добри [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -30 [src] => files/info_pages/t_86.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 85845 [date] => 18.11.2020 ) [8] => Array ( [id] => 5111 [lid] => bg [title] => 9.Докладна записка относно: Актуализация на програмата за управление и разпореждане с общинската собственост и предложение за прекратяване на съсобственост на имот в с. Одринци, община Добричка от физическо лице Внася: Соня Георгиева Кмет на община Доб [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -30 [src] => files/info_pages/t_97.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 101511 [date] => 18.11.2020 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  13° C
  ясно небе
 • Победа
  13° C
  ясно небе
 • Карапелит
  13° C
  ясно небе
 • Овчарово
  13° C
  ясно небе
 • Ведрина
  13° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре