С Ъ О Б Щ Е Н И Е

23.08.2011

На основание чл. 8, ал. 5, от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС(Обн. ДВ, бр. 25/03г.), Ви уведомяваме, че на 17.08.2011 г. е поставено на интернет страницата на  РИОСВ –Варна: 

           ·        Решение № ВА 86-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „кравеферма за 100 броя животни” със „собствен водоизточник (сондажен кладенец)”, в имот №026095, с площ 6,069 дка. начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия-трета, в землището на с. Победа, община Добричка, област Добрич, с възложител Тошко Колев Тодоров, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.  

предишна
 • Стожер
  14° C
  предимно облачно
 • Победа
  14° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  14° C
  слаб дъжд
 • Овчарово
  14° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  14° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре