С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

10.01.2014  

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на Община Добричка

 

 

         На основание чл.6, ал. 9 от Наредба да условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ от 09.01.2014 г. е открит обществен достъп до допълнителна информацията по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение -„Развъждане на риба и други аквакултури. Любителски, спортен риболов, местен туризъм и отдих на населението и свързаните с тях частичен ремонт и рехабилитация на язовирната стена и приливния канал" в имот 000025, с площ 45,669 дка., с начин на трайно ползване язовир „Плачи дол-1" в землището на с. Плачи дол, община Добричка. Инвестиционното предложение е с Възложител „СЕРЕНА"ЕООД, гр.Добрич, ул. „Стоян Михайловски" № 15.

 

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 09.01.2014 г. до 24.01.2014 г. в:

            1.Сградата на Община Добричка, град Добрич , ул."Независимост" №20, етаж 2, стая 233, от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа;

             

            За контакти, подаване на забележки, разяснение и възражения:

- Васко Георгиев -главен Експерт „Екология и опазване на околната среда" в община Добричка, тел.: 058/600 889, вътр. 233                        

         

предишна
 • Стожер
  6° C
  ясно небе
 • Победа
  6° C
  ясно небе
 • Карапелит
  6° C
  ясно небе
 • Овчарово
  6° C
  ясно небе
 • Ведрина
  6° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре