СЪОБЩЕНИЕ относно наемане на медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”

26.01.2016

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                     

          В Община Добричка , гр.Добрич „ Независимост“ № 20 информационен център , стая 105  , в  изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОПРЧР)  се наемат медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

    Удължава се срока за подаване  на заявления от кандидатите за медицински специалисти.

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” подават Заявлениe (Приложение № 1)  от 27.01.2016 г. до 29.01.2016 г. включително. Към заявлението се прилагат посочените документи за кандидатстване .                                

Медицинските специалисти, които не са трудово заети могат да бъдат наети чрез договор за услуга (граждански договор) или трудов договор. Максимална месечна заетост до 168 часа.

Възнаграждението за извършването на здравните услуги предоставяни от медицинските специалисти, независимо от вида на сключения договор, е в размер на 4 лв. (четири лева) на час.

Продължителността на посещение на един адрес и предоставяне на здравните услуги е до два часа.

Тел.за връзка – 058 800 889  П.Кирчева – Администратор по Проект  „Нови възможности за грижа”

предишна
 • Стожер
  21° C
  облачно
 • Победа
  21° C
  облачно
 • Карапелит
  21° C
  облачно
 • Овчарово
  21° C
  облачно
 • Ведрина
  21° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре