Община Добричка обявява подбор за набиране на кандидати за длъжност Ръководител на Център в с.Стефаново по Проект BG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка

17.01.2017

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Община Добричка в качеството си на бенефициент по проектBG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка  ”, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004-0021-C01 с Министерство на труда и социалната политика, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

                                                     ОБЯВЯВА ПОДБОР

 

 

 за набиране на кандидати за длъжност Ръководител на Център в с.Стефаново по Проект BG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка , за периода от 23 месеца,  но не по - късно от 31.12.2018 г.

 

РЪКОВОДИТЕЛ – 1 бройка  в дейност „Управление и функциониране на услугите „ в Общностен център с.Стефаново – на трудов договор, на пълно работно време - 8 часов работен ден .

Основни задължения  : Отговаря за цялостната работа в центъра, чрез навременно изпълнение на дейностите за предоставяне на комплексни услуги на идентифицираните потребители, които са планирани според одобрения проект.Отговаря за качественото управление на социалните услуги в съответствие с методическото ръководство за предоставяне на услугите в Центъра. Отговаря за създаване и поддържане на ефективни работни контакти с други ведомства и външни организации, създаване на мрежа и партньорства.Организира, разпределя, координира и контролира дейностите на разкритите интегрирани услуги за деца от 0-7 г. и техните родители в Центъра в с.Стефаново.

Изисквания за заемане на длъжността :

Завършена образователна степен – Бакалавър/Магистър с   професионална степен на висше образование – социални дейности, социална педагогика, здравно – социален мениджмънт.Да познава нормативната уредба в областта на закрилата на детето социалните услуги , социалните услуги за деца и семейства, здравни грижи за деца и предучилищна подготовка. Да притежава компютърна грамотност.

Професионален опит– не по-малък от  2 година в областта на социалната , здравна  и образователна  сфера.

Да има практически опит в работа с уязвими общности или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги , здравеопазването и образованието или работа с деца и семейства.Да има организационен опит и работа в екип.

Да познава местните общности в Община Добричка, техните културни особености традиции при отглеждане на децата, включително деца с увреждания.

 

Необходими документи за кандидатстване :

1.Писмено заявление за участие по образец /Приложение2/;

2.Автобиография /Европейски формат/- /Приложение 3 /;

3.Копие от документ за  компютърна грамотност ;

4.Копие от документ за придобита образователна степен;

5.Копие от документ , удостоверяващ продължителността на професионален опит,     и опит за работа по проекти  и програми.

6.Копие от лична карта – за справка .

7.Копие от Сертификат за завършен курс –ако е необходимо.

 

Начин за провеждане на подбор :

1.Първи етап – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

2.Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

 

Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично на следния адрес :гр.Добрич , ул.Независимост“ № 20

Информационен център , всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

За контакти : телефон 0885645324 П.Кирчева – Ръководител на проект

Краен срок за подаване на документите – до 17.00 ч. на  25.01.2017 г.

Общодостъпно място , на което ще се обявяват списъците :

Информационно табло на входа на Община Добричка на адрес ул.“Независимост „№ 20

Както и на интернет страницата на Община Добричка :www.dobrichka.bg

 

 

На спечелилите кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за срока на проекта. 

предишна
 • Стожер
  13° C
  ясно небе
 • Победа
  13° C
  ясно небе
 • Карапелит
  13° C
  ясно небе
 • Овчарово
  13° C
  ясно небе
 • Ведрина
  13° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре