ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР на специалисти от МЕСРТ по проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ – Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”

05.04.2017

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

на специалисти от МЕСРТ

по проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ –

Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”

 

          Проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ – Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”, се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „ Активно включване” по  Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Настоящото обявление описва допустимите кандидатиза заемане на длъжностите: 1. „Експерт „Човешки ресурси””, 2. „Експерт "психо-социална подкрепа"”, 3. „Социален консултант“, 4. „Трудо/арт терапевт“, 5. „Педагог“, 6. „Консултант юрист“, 7. „Консултант маркетинг и мениджмънт“, 8. „Мотивационен консултант“, 9. “Домашен прислужник”,задълженията и отговорностите им, тяхната времева ангажираност и възнаграждения, начинът на кандидатстване и осъществяване на подбор на кандидатите за тези позиции, съгласно т. 8. План за изпълнение/Дейности по проекта от Приложение «Формуляр за кандидатстване»,  към Договор BG05M9OP001-2.005-0010-C01от 29.03.2017 г.  сключен между Министерство на труда и социалната политика  и община Добричка.

 

1.    Допустими кандидати

1.1. „Експерт „Човешки ресурси””

·      Висше образование

·      Опит в изпълнение на сходен тип дейности и проекти-минимум1година.

 

1.2. „Експерт "психо-социална подкрепа"”

·      Висше образование, специалност „Психология”, магистърска степен

·      Опит в изпълнение на сходни проекти- минимум 3 години

 

1.3. „Социален консултант“

·      Висше образование, магистърска степен,

·      Опит в изпълнение на сходни проекти- минимум 2 години

 

1.4. „Трудо/арт терапевт“

·      Висше образование

 

1.5. „Педагог“

·      Висше образование

 

1.6. „Консултант юрист“

·      Висше образование, специалност "Право", магистърска степен

 

1.7. „Консултант маркетинг и мениджмънт“

·      Висше образование, икономически профил, магистърска степен

 

1.8. „Мотивационен консултант“

·      Висше образование, специалност "Психология", магистърска степен

 

1.9. “Домашен прислужник”

·      Лице в трудоспособна възраст, което не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68 от КСО или на професионална пенсия за ранно пенсиониране

·      Основно или по-високо образование е предимство;

·      Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;

·      Познаване на законодателството на РБългария и вътрешните разпоредби на община Добричка за реда и условията за предоставяне на социални услуги.  

·      Други изисквания:

Ø  Опит в изпълнение на сходен тип дейности и проекти е предимство.

Ø  Да притежава психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевата група по проекта

 

2.     Задължения и отговорности:

2.1. „Експерт „Човешки ресурси””

·      Участва в дейностите по информиране на лицата - кандидати за работа за условията за кандидатстване, приема документите на кандидатите и води регистър за това

·      Участва в комисия за подбор

·      Оформя и подготвя трудовите договори, оформя длъжностните характеристики, досиетата и трудовите книжки

·      Съблюдава за спазване на трудовото законодателство и се допитва при необходимост с Инспекция по труда

 

2.2. „Експерт "психо-социална подкрепа"”

По Дейност 4 „Подготовка и разкриване на иновативна социална услуга Мобилен Екип за Социална Работа на Терен (МЕСРТ) в общинa Добричка“

·      Запознавакандидат-потребителитес начина на организация на работа на МЕСРТ–специалисти, честота на предоставяне на услугите, проектодоговора, необходимите документи за кандидатстване и ги подпомага при тяхното комплектоване.

·      Изготвя„Методика за подбор на потребители на МЕСРТ” с необходимите документи за кандидатстване и критериите за подбор.

·      Извършва първоначална оценка на потребностите в домовете на потребителите или в офиса на МЕСРТ, и я актуализирана всеки 6 месеца.

·      Участва в Комисия за извършванена първоначален и текущ подбор на потребители на МЕСРТ, съобразно изготвената методика

·      Изготвя договори с подбраните лица,спосочени услуги, обхват и времетраене, съобразно оценката на потребностите и предпочитанията на потребителите.

·      Изготвя се регистър на подбраните потребители.

По Дейност 5 „Предоставяне на иновативна социална услуга Мобилен Екип за Социална Работа на Терен (МЕСРТ) в общинa Добричка“

·      Изготвя и актуализира оценки на риска и индивидуални планове

По Дейност 6 „Мотивационна и психологическа подкрепа за потребителите на иновативна социална услуга Мобилен Екип за Социална Работа на Терен (МЕСРТ) в общинa Добричка“

·      Оценка за ниво на интелектуални възможности с цел прецизиране възможностите за подходящо насочване към индивидуално (групово) обучение за усвояване на умения и навици.

·      Провеждане на психологична рехабилитация

·      Оценка на емоционално състояние

·      Включване в подходяща трудова терапия или арттерапия, както и други занимания

·      Провежда беседа с потребителя и негови близки относно емоционалността и активността му

·      Мотивационна работа при отчетена неудовлетвореност от услугите

·      Подкрепа при първоначалната криза

·      Компенсаторно пренасочване и мотивиране

·      Подготовка и адаптиране към нови роли и сфери- съдействие за привикване към независим личен живот и роля в обществото.

·      Преоценка на житейски събития и ситуации

·      Овластяване и мотивиране към активно включване

 

2.3. „Социален консултант“

По Дейност 4 „Подготовка и разкриване на иновативна социална услуга Мобилен Екип за Социална Работа на Терен (МЕСРТ) в общинa Добричка“

·      Запознавакандидат-потребителитес начина на организация на работа на МЕСРТ–специалисти, честота на предоставяне на услугите, проектодоговора, необходимите документи за кандидатстване и ги подпомага при тяхното комплектоване.

·      Изготвя„Методика за подбор на потребители на МЕСРТ” с необходимите документи за кандидатстване и критериите за подбор.

·      Лицата от целевите групи подават заявления и придружаващи документи, които социалниятконсултант приема и води регистър

·      Извършва първоначална оценка на потребностите в домовете на потребителите или в офиса на МЕСРТ, и я актуализирана всеки 6 месеца.

·      Участва в Комисия за извършванена първоначален и текущ подбор на потребители на МЕСРТ, съобразно изготвената методика

·      Изготвя договори с подбраните лица,спосочени услуги, обхват и времетраене, съобразно оценката на потребностите и предпочитанията на потребителите.

·      Изготвя се регистър на подбраните потребители.

По Дейност 5 „Предоставяне на иновативна социална услуга Мобилен Екип за Социална Работа на Терен (МЕСРТ) в общинa Добричка“

·      Изготвя и актуализира оценки на риска и индивидуални планове

·      Оказва подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите

·      Работи със семейства на потребители, разрешава конфликтните ситуации в семейството

·      Работи с деца и семейства за преодоляване негативните последици върху възпитанието и развитието на децата

·      Консултира родители в риск от изоставяне на децата си

·      Организира свободното време, отдиха и развлеченията на потребителите

 

2.4. „Трудо/арт терапевт“

·      Осъществява занимания по:

ØАРТТЕРАПИЯ- музикална терапия, театър и литература, изобразително изкуство

ØТРУДОТЕРАПИЯ- цветарство, градинарство, зоотерапия, шивачество, битови умения

 

2.5. „Педагог“

·           Работи по индивидуални програми за социална интеграция на децата

·           Проучва причините за отпадане от училище

·           Оказва съдействие за продължаване на образованието

·           Работи с децата с цел ограмотяване, мотивиране за продължаване на образованието, професионално ориентиране и развитие

·           Превенция на насилието и на отклоненото поведение

·           Работи със семействата

·           Разработва програма, учебен план, обучителни материали, и провежда занятията в Лятното училище

 

2.6. „Консултант юрист“

·      Запознава потребителите с основните принципи и понятия във фирменото право, Кодекса на труда, закони и подзаконови актове свързани с развитие на собствен бизнес, реализация на пазара на труда, защита правата на лицата

 

2.7. „Консултант маркетинг и мениджмънт“

·      Запознава потребителите с основни принципи и понятия в маркетинга и мениджмънта и започване на собствен бизнес

 

2.8. „Мотивационен консултант“

·      Диагностициране на личностните качества, нагласи, интереси и мотивация за започване на работа, разработване и прилагане на индивидуални програми с цел подобряване на достъпа до пазара на труда

·      Информиране за свободните работни места в региона, консултиране за подходящите професии, съобразено със способностите на отделния човек

·      Подкрепа за професионалното им развитие чрез индивидуални и групови консултации:

Ø  Информация за пазара на труда

Ø  Развиване на умения за планиране на кариерния процес

Ø  Подготовка на актуално портфолио – автобиография и мотивационно писмо

Ø  Теоретични модели на кариерно развитие

Ø  Умения за намиране и задържане на работа

Ø  Умения за преодоляване на типични грешки, свързани с избора на професия

Ø  Диагностика на професионални интереси, нагласи и мотивация за избор на кариера

Ø  Специализирана подкрепа на представители на различни социални групи и културни общности

Ø  Умения за свързване на индивидуалните способности с изискванията на желаната професия;

·      Мотивиране за активно участие в обученията по Компонент 1

·      "подкрепена заетост"- оказване на съдействие на безработни лица с трайни увреждания, съобразно специфичните им потребности за работа на несубсидирани работни места и изискванията за практикуване на отделните професии.

 

2.9. “Домашен прислужник”

·      Предоставя почасови услуги за лична помощ- обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на лична хигиена, придружава потребителите до детско, учебно зведение, месторабота и др.

 

3.    Времева ангажираност и възнаграждения

3.1. „Експерт „Човешки ресурси””

·      Граждански договор за 21месеца, общо 300часа, съгласно приложимото законодателство

·      до 15 лв./час в зависимост от професионалния опит на лицето, свключени задължителните осигурителни вноски, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към НАП.

 

3.2. „Експерт "психо-социална подкрепа"”

·      Граждански договор за 21месеца, общо 1720 часа, съгласно приложимото законодателство, както следва:

·      По Дейност 4 „Подготовка и разкриване на иновативна социална услуга Мобилен Екип за Социална Работа на Терен (МЕСРТ) в общинa Добричка“- 200 часа, от месец 1до месец 21 на проекта

·      По Дейност 5 „Предоставяне на иновативна социална услуга Мобилен Екип за Социална Работа на Терен (МЕСРТ) в общинa Добричка“- 160 часа, от месец 5до месец 21 на проекта

·      По Дейност 6 „Мотивационна и психологическа подкрепа за потребителите на иновативна социална услуга Мобилен Екип за Социална Работа на Терен (МЕСРТ) в общинa Добричка“- 1360 часа, от месец 5 до месец 21 на проекта

·      до 15 лв./час в зависимост от професионалния опит на лицето, свключени задължителните осигурителни вноски, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към НАП.

 

3.3. „Социален консултант“

·      Граждански договор за 21месеца, общо 1560 часа, съгласно приложимото законодателство, както следва:

·      По Дейност 4 „Подготовка и разкриване на иновативна социална услуга Мобилен Екип за Социална Работа на Терен (МЕСРТ) в общинa Добричка“- 200 часа, от месец 1 до месец 21 на проекта

·      По Дейност 5 „Предоставяне на иновативна социална услуга Мобилен Екип за Социална Работа на Терен (МЕСРТ) в общинa Добричка“- 1360 часа, от месец 5 до месец 21 на проекта

·      до 10 лв./час в зависимост от професионалния опит на лицето, свключени задължителните осигурителни вноски, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към НАП.

 

3.4. „Трудо/арт терапевт“

·      Граждански договор за 17месеца- от месец 5 до месец 21 на проекта, общо 340часа, съгласно приложимото законодателство

·      до 10 лв./час в зависимост от професионалния опит на лицето, свключени задължителните осигурителни вноски, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към НАП.

 

3.5. „Педагог“

·      Граждански договор за 17месеца- от месец 5 до месец 21 на проекта, общо 680часа, съгласно приложимото законодателство

·      до 15 лв./час в зависимост от професионалния опит на лицето, свключени задължителните осигурителни вноски, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към НАП.

 

3.6. „Консултант юрист“

·      Граждански договор за 17месеца- от месец 5 до месец 21 на проекта, общо 170 часа, съгласно приложимото законодателство

·      до 20 лв./час в зависимост от професионалния опит на лицето, свключени задължителните осигурителни вноски, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към НАП.

 

3.7. „Консултант маркетинг и мениджмънт“

·      Граждански договор за 17месеца- от месец 5 до месец 21 на проекта, общо 85 часа, съгласно приложимото законодателство

·      до 20 лв./час в зависимост от професионалния опит на лицето, свключени задължителните осигурителни вноски, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към НАП.

 

3.8. „Мотивационен консултант“

·      Граждански договор за 7месеца- от месец 5 до месец 11 на проекта, общо 200часа, съгласно приложимото законодателство

·      до 15 лв./час в зависимост от професионалния опит на лицето, свключени задължителните осигурителни вноски, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към НАП.

 

3.9. “Домашен прислужник”, 13 лица

·      Трудов договор, 4 ч. работен ден, за 17 месеца– от месец 5 до месец 21 на проекта

·      273.70 лв./месец съгласно актулния към момента МОД,свключени задължителните осигурителни вноски, дължими от РАБОТОДАТЕЛЯи РАБОТНИКАкъм НАП.

 

4.    Кандидатстване

Желаещите да кандидатстват подават заявление до Кмета на община Добричка по образец.

Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по- долу.

4.1. В периода 03.04.2017-10.04.2017за позиции: 1. „Експерт „Човешки ресурси””, 2. „Експерт "психо-социална подкрепа"”, 3. „Социален консултант“, 4. „Трудо/арт терапевт“, 5. „Педагог“, 6. „Консултант юрист“, 7. „Консултант маркетинг и мениджмънт“, 8. „Мотивационен консултант“:

Документ за самоличност /за справка/

Автобиография

Копие от диплом за завършено образование и квалификация

Декларация за ползване на лични данни

Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията

 

4.2. В периода 03.04.2017-30.06.2017за позиция9. “Домашен прислужник”:

Документ за самоличност /за справка/

Автобиография

Копие от диплом за завършено образование и квалификация

Декларация за ползване на лични данни

Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията

Медицинско удостоверение

Свидетелство за съдимост

 

5. Подбор

Подборътна кандидатите става въз основа на подадените документи и след провеждане на интервю с Комисия за подбор, назначена от Кмета на община Добричка, която изготвя „Формуляр за оценка” за всеки кандидат съгласно приложения образец.Класирането на кандидатите става чрез точкуване въз основа на следните критерии:

5.1. Образование

5.1.1. Без образование- 0 т.

5.1.2. Основно образование – 2 т.

5.1.3. Средно образование – 3 т.

5.1.4. Висше образование – степен Професионален бакалавър (Специалист) – 4т.

5.1.5. Висше образование – степен Бакалавър – 5т.

5.1.6. Висше образование – степен Магистър – 8т.

5.1.7. Следдипломни квалификации, курсове, обучения и тренинги – 4т.

Максимален брой точки – 12

5.2. Професионален стаж

5.2.1. без стаж– 0т.

5.2.2. до 2 г.– 2т.

5.2.3. от 2 до 5г. – 6т.

5.2.4. над 5г. – 8т.

Максимален брой точки – 8

5.3. Опит от подобна работа с лица от целевата група

5.3.1. без опит– 0т.

5.3.2. до 2г. – 2т.

5.3.3. над 2г. – 5т.

Максимален брой точки – 5

5.4. Опит в подобни програми и проекти

5.4.1. без опит– 0т.

5.4.2. до 2г. – 2т.

5.4.3. над 2г. – 5т.

Максимален брой точки – 5

5.5. Познаване на закони, правилници, стандарти, проблематика свързани със социалната работа с лица от целевите групи

Оценката е комплексна, максимален брой точки - 6

 

 

Въз основа на това комисията изготвя протокол за своята работа, в който препоръчва на Кмета на община Добричка да сключи договори с подбраните за съответните длъжности лица.

Впоследствие комисията извършва текущо подбор на специалисти при необходимост.

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНКА

НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА

ЕКСПЕРТЕН ЕКИП

 

по проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ – Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”

ИМЕ НА КАНДИДАТА         

 ...............................................……………………………………………………………..........

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО КАНДИДАТСТВА ...............................................................................

Критерии за подбор

 

Максимален брой точки

Оценка

Образование

12

 

Без образование

0

 

Основно образование

2

 

Средно образование

3

 

Висше образование – степен Професионален бакалавър (Специалист)

4

 

Висше образование – степен Бакалавър

5

 

Висше образование – степен Магистър

8

 

Следдипломни квалификации, курсове, обучения и тренинги;

4

 

Професионален стаж

8

 

без стаж

 

 

до 2 г.

2

 

от 2до 5г.

6

 

над 5г.

8

 

Опит от подобна работа с лица от целевите групи

5

 

без опит

0

 

до 2г.

2

 

над 2г.

5

 

Опит в подобни програми и проекти

5

 

без опит

0

 

до 2г.

2

 

над 2г.

5

 

Познаване на закони, правилници, стандарти, проблематика свързани със социалната работа с лица от целевите групи /Интервю/

6

 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:

36

 

предишна
 • Стожер
  14° C
  предимно облачно
 • Победа
  14° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  14° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  14° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  14° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре