Община Добричка обявява подбор за набиране на кандидати за длъжност Младежки медиатор, свързана с изпълнение на Национална програма „Активиране на неактивни лица“.

21.06.2017

Обявление

За подбор на свободно работно място за длъжността Младежки медиатор, свързана с     изпълнение на Национална програма „Активиране на неактивни лица“.

 

 I. Минимални изисквания за заемане на длъжността

  -  да бъдат регистрирани като безработни;

  - да притежават висше образование по специалности в областта на педагогическите, хуманитарните, социалните и стопански науки

       - да притежават умения за работа с персонален компютър – MS Office / Word, Excel/, електронна поща, интернет.

Допълнителни знания и умения:

-          да притежават знания за законодателната уредба в областите на заетостта, образованието, обучението на възрастни и социалното подпомагане;

-          да притежават знания за програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, финансирани от държавния бюджет и за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в посочените области.

-          да притежават способност за планиране и организиране на дейността;

-          да притежават умения за самостоятелна работа и работа в екип;

-          да притежават аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

-          да притежават добри комуникативни умения.

            Основни дейности и задължения:

-          посредничи между неактивните младежи, обект на Програмата и институциите, които предоставят подходящите социални, здравни, образователни и др. услуги, допълващи по ефективен начин посредническите услуги, предоставяни от Дирекция „Бюро по труда“;

-          работи съвместно с експерти от други институции и предлага пакет о услуги, които в максимална степен удовлетворяват индивидуалните потребности на съответното безработно лице;

-          информира и консултира за подходящите работни места и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение на младежи;

-          работи активно на различни места, на местно ниво като средища за събиране на млади хора – читалища, библиотеки, кафенета и др.

-          организира ( самостоятелно или съвместно със служители от ДБТ, както и в сътрудничество с НПО, работещи за/с младежи като Младежките информационно-консултантски центрове (МИКЦ), доброволчески младежки организации и др.) за идентифициране на групите младежи до 29 г.,които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, неактивни, в т.ч. обезкуражени лица и техните потребности;

-          събира информация и провежда неформални срещи – индивидуални и групови с цел формиране на тяхното активно поведение на пазара на труда, по въпроси свързани със заетостта, професионалното обучение, информиране и консултиране;

-          информира и консултира младежи до 29 г.,които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, относно законовите разпоредби касаещи статута на заетите, безработните, неактивните – техните права и задължения, възможности за трудова реализация и насочване на лицата към активно поведение на пазара на труда ( към ДБТ, училища, центрове за професионално обучение, частни трудови борси, агенции за временна заетост и др.)

-          сътрудничи с представители на местната власт, училища, работодатели, НПО и установяване на контакти и работа с младежи до 29 г.,които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ;

-          участва в изграждането и в дейността на мрежи за сътрудничество между заинтересованите институции / училища/ НПО за по-ефективна комуникация и работа за реализиране на различни хоризонтални политики, отнасящи се за младежи до 29 г.,които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ;

-          работи индивидуално  и групово с бенефициентите и предоставя съвети и помощ на безработните, които имат нужда от помощ за търсене и намиране на работа с цел включването им в заетост и обучение в съответствие с индивидуалните им потребности: помощ при изготвяне и редактиране на автобиография, запознаване с различни техники за търсене на работа, избор на подходящо обучение;

          Длъжността се заема по трудово правоотношение с работно време 8 часа.

          Основно месечно възнаграждение580 лв. и допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по неговото прилагане.

         Срок на договора: до 31.12.2017г.

         Място на работа за длъжността Младежки медиатор  е в община Добричка.

 

     II.  Подборът ще се проведе на два етапа:

-          допускане по документи, съгласно посочените минимални изисквания;

-          интервю с допуснатите кандидати.

-          Информация за допуснатите кандидати до интервю ще бъде изнесена на електронната страница на община Добричка.

 

     II I. Документи за кандидатстване:

-          Заявление за участие в подбора – по образец;

-          Декларация – по образец;

-          Автобиография – Europass формат;

-          Ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и/или правоспособност;

-          Копие от трудова книжка и/или служебна бележка, удостоверяващ осигурителен стаж.

    Документите се подават  до община Добричка, ул. „Независимост“ № 20 в центъра за услуги и информация на първия етаж стая  №  105.

    Срок за подаване на документите: 10 дни от датата на публикуване на съобщение на електронната страница на  община Добричкаи информационното табло.

Информация за класираните кандидати ще бъде изнесена на електронната страница на общината и информационното табло.

   

          IV.Условия за допустимост:

    До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления, които са попълнени по приложените образци и към тях са приложени необходимите документи.

    До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, чиито документи отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността.

предишна
 • Стожер
  14° C
  предимно облачно
 • Победа
  14° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  14° C
  слаб дъжд
 • Овчарово
  14° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  14° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре