СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОБРИЧКА ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ

13.04.2018

 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕНА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОБРИЧКА ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ

 

В резултат на обединените усилия на общинското ръководствои на активните земеделци, предприемачии гражданиот територията на общинаДобричка,Стратегиятаза водено от общностите местно развитие(ВОМР) на Местната инициативна група(МИГ) Добричка беше одобрена за финансиране. На 05.04.2018 г.Председателят на Управителния съвет на МИГ Добричка- инж. Тошко Петков подписа официално Споразумение за изпълнение на новатаСтратегия за ВОМР с Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). По силата на този документ, МИГ Добричка получава финансиране в размер на 2 933 000 лв. от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. С предоставените средства ще бъдат подпомагани проекти, които отговарят на приоритетите на Стратегията и допринасят за развитие на териториятана общината.  

Стратегията за ВОМР предвижда средствата да бъдат предоставени за финансиране на проекти по шест мерки от ПРСР 2014-2020. Частни лица или фирми от територията могат да кандидатстват, както следва:земеделскитестопани -по под-мярка 19.2-4.1. за инвестиции в земеделските си стопанства; за инвестиции в преработка на селскостопански продукти проекти ще се приемат по под-мярка 19.2-4.2.Останалите предприемачи ще могат да кандидатстват по под-мярка 19.2-6.4 с проекти за развитие на неземеделски бизнес, включително за производства и за услуги. Община Добричка е допустим бенефициент по под-мерки 19.2-7.2 и 19.2-7.5 от Стратегията. За НПО сектора е предвидена под-мярка 19.2-7.6. Важно условие е кандидатите да са регистрирани на територията на община Добричкаи дейностите по проектите да се изпълняват само на тази територия.

Вофиса на МИГ Добричка в с. Бранищеекипът на местната инициативна група ще консултира всички заинтересовани, като ги подпомага за оформяне на техните проектни идеи и съдейства заизготвянето на проектите им.  

 

Управителният съветна МИГ Добричка благодари на всички, които участваха в срещи, обученияи обсъждания в процеса наизготвяне на Стратегията за ВОМР и дадоха своя принос за постигане на този успех!


предишна
 • Стожер
  20° C
  предимно облачно
 • Победа
  20° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  20° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  20° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  20° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре