НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

18.04.2018

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

І. Нови правилаза целева финансова подкрепа на дейности в областта на музейното дело и изобразителни изкуства, сценични изкуства, регионални културни дейности, прояви в областта на любителското творчество, литературно, книжовно и нематериално културно наследство, утвърдени със заповед № РД09-253/11.04.2018 г. на министъра на културата.

 

За целево финансово подпомагане от бюджета на Министерството на културата за културни инициативи - фестивали, събития и прояви, имат право да кандидатстват:

·         бюджетни организации, държавни, регионални и общински културни институти, регистрирани на територията на Република България;

·         учебни заведения в сферата на културата и изкуствата, регистрирани на територията на Република България;

·         търговци и юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, извършващи дейност в областта на културата и изкуството, регистрирани на територията на Република България, както и такива вписани в Публичния регистър на народните читалища.

Целевата финансова подкрепа е до 75% от стойността на допустимите разходи по проекта.

За получаване на целева финансова подкрепа, кандидатите подават попълнен формуляр (заявление) за участие, заедно с всички посочени приложения към него. Всяко заявление следва да съдържа:

1.  Попълнена Апликационна форма (Приложение № 1) и Бюджет (Приложение № 2) - в един екземпляр на хартиен носител и на електронен носител;

2.  Попълнени декларации но образец - Приложение № 3 и Приложение № 4 - в един екземпляр на хартиен носител;

3.  Нотариално заверено пълномощно - в случай, че предложението за участие не се подава от законен представител на кандидата.

4.  При подаването на формуляра по ал. 1 лицата представят и:

1.  декларация, че кандидатстващият проект не е подкрепен е финансови средства по реда на чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата;

2.  доказателства за осигуряване на минимум 25 на сто от общата стойност за реализация на проявата;

Собственото участие, което следва да осигури одобрения кандидат, е в размер на минимум 25 на сто от бюджета на проекта.

Срокът за подаване на документи е 12.04 - 31.12 2018 г.

 

*****

 

І. Национален фонд „Култура“ (НФК) обяви  конкурс по Програма за културни контакти „Мобилност“, Период втори

Конкурсът е за финансиране на:

·      участия в международни, национални и локални културни форуми на представители на българската култура и изкуство;

·      посещения на чуждестранни артисти, мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.

Първият период на програмата обхваща участия в събития, които ще се състоят в периода от 1 юни 2018 година  до 31 октомври  2018 година.

Проекти за участие в конкурса ще се приемат след задължителна регистрация чрез системата за онлайн кандидатстване на НФК, в посочените активни периоди за кандидатстване или чрез депозиране на място в приемното време на НФК – само вторник, сряда и четвъртък между 11:00 и 15:00 ч.,в стая 711 и 713 в Министерство на културата – гр. София, бул. „Ал.Стамболийски“ № 17.

Документите се депозират лично или от упълномощен представител в един екземпляр на електронен носител (диск/флашка).

Срок за кандидатстване: 10.04.2018 (11:00 ч.) – 10.05.2018 (15:00 ч.)

Подробни условия на програмата могат да бъдат намерени в електронен вид на Интернет страницата на Национален фонд „Култура“.

За допълнителна информация:

web адрес: www.ncf.bg;

е-mail: office@ncf.bg;

facebook: https://www.facebook.com/NationalCultureFundBulgaria

 

За по-подробна информация: http://mc.government.bg/contestsc.php?c=1876&cm=4&cy=2007

предишна
 • Стожер
  19° C
  ясно небе
 • Победа
  19° C
  ясно небе
 • Карапелит
  19° C
  ясно небе
 • Овчарово
  19° C
  ясно небе
 • Ведрина
  19° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре