Определят съставите на секционните избирателни комисии в община Добричка на 22 февруари

18.02.2021

                                                                     ПОКАНА

 

ДО

ПП „ГЕРБ“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ- НФСБ, АТАКА И ВМРО“

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

ПП „ВОЛЯ“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“


 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 91, ал.1от Изборния кодекс и Решение наЦИК № 2062-НС от16.02.2021 г., кметът на Община Добричка Ви кани на 22.02.2021 год. от 13.00 часа в зала 108 в сградата на общинска администрация, гр. Добрич, ул. „Независимост“ №20 на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК)за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

1. При провеждане на консултациите следва да представите:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, имената и ЕГН на предложените лица,  длъжност в комисията, образование, специалност, телефонза връзка с предложеното за член на СИК лице;

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

2. За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и владеят български език.

3. Член на СИК не може да бъде:

- кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за народен представител;

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

- орган на изпълнителната власт;

- заместник-министри, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

- съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

- прокурор или следовател;

- заместник-областен управител или заместник-кмет;

- военнослужещ във въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция „Разузнаване“, в Национална служба за охрана, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

 

4. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си:

а) съпрузи;

б) във фактическо съжителство;

в) роднини по права линия;

г) братя и сестри.

5.  Член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. – кандидат, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите.

 

 

С уважение,

СОНЯ ГЕОРГИЕВА

Кмет на Община Добричка

предишна
 • Стожер
  25° C
  ясно небе
 • Победа
  25° C
  ясно небе
 • Карапелит
  25° C
  слаб дъжд
 • Овчарово
  25° C
  ясно небе
 • Ведрина
  25° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре