Бързо и безпроблемно съветниците от община Добричка гласуваха предвидените точки

27.04.2017
За по-малко от 90 минути премина днес сесията на ОбС при община Добричка. Предвидените точки в дневния ред бяха 25, но 16 от тях бяха свързани с актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – частна общинска собственост или разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП), които по принцип не са обект на дебати по време на сесия.
Бързо и безпроблемно съветниците от община Добричка гласуваха предвидените точки

За по-малко от 90 минути премина днес сесията на ОбС при община Добричка. Предвидените точки в дневния ред бяха 25, но 16 от тях бяха свързани с актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – частна общинска собственост или разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП), които по принцип не са обект на дебати по време на сесия. Изключение бе  отдаването под наем на язовир „Полковник Иваново”за срок от 10 г. Кметът  инж. Тошко Петков предложи част от полагащите се 30 % след сключване на сделката да бъдат приведени на с. Ловчанци, които фактически стопанисват язовира.
 
Общинските съветници приеха Бюджетната прогноза за периода 2018-2020 г. от постъпленията от местните приходи и разходите за местни дейности. Те дадоха съгласие за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти,  Бе отпусната сумата в размер на 500 лв. за транспорт на читалището в Житница за участие в събора Балкан фолк 2017 във В.Търново, бе отпусната еднократна финансова помощ за лечение и рехабилитация на Кадрие Сали от Ловчанци. Годишният план за 2018 г. на Стратегията за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 г. също бе гласуван единодушно. Бе взето решение за принципно съгласие за кандидатстване на община Добричка по Нац.програма „Оптимизация на училищната мрежа”. С решение от днес община Добричка вече има Наредба за условията и реда за записване, отписване, преместване на деца в детските градини на територията на общината. В нея е отбелязано, че родители, които не запишат децата подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование се наказват с глоба от 50 до 150 лв. Същата глоба е валидна и за родители, които не осигурят присъствие на децата подлежащи на задължително предучилищно образование. Без забележки бяха приети и докладите за осъществени читалищни дейности, както и отчетите за изразходваните от читалищата средства за 2016 г.

предишна
 • Стожер
  7° C
  облачно
 • Победа
  7° C
  облачно
 • Карапелит
  7° C
  облачно
 • Овчарово
  7° C
  облачно
 • Ведрина
  7° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре