КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА СВИКВА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СИК НА 16 ФЕВРУАРИ

10.02.2017
Кметът на община Добричка свиква консултации за съставите на секционните избирателни комисии в общината за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 26 март. Консултациите ще се проведат на 16 февруари от 13.30 часа заседателна зала на общинската администрация.
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА СВИКВА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СИК НА 16 ФЕВРУАРИ

Кметът на община Добричка свиква консултации за съставите на секционните избирателни комисии в общината за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 26 март. Консултациите ще се проведат на 16 февруари от 13.30 часа заседателна зала на общинската администрация.
Представителите на политическите сили трябва да представят:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- три имена и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24.01.2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.
2.Изисквания към членовете на СИК.
За членове на СИК се назначават български граждани, които: владеят български език; имат право да гласуват за народни представители, съгласно разпоредбата на чл. 243 от ИК; имат навършени 18 години; не са поставени под запрещение; не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
Несъвместимости с качеството член на СИК.     
  а) членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си: съпрузи; във фактическо съжителство; да са братя и сестри; роднини по права линия.
  б) членовете на СИК не могат да бъдат:
- кандидати, съпрузи на кандидати или да се намират във фактическо съжителство с кандидат за народен представител;
- на изборна длъжност в държавен или местен орган;
- орган на изпълнителната власт;
- заместник-министри, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;
- съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;
- прокурор или следовател;
- заместник-областен управител или заместник-кмет;
- военнослужещ във Въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция „Разузнаване“, в Национална служба за охрана, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.
в) член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. – не може да бъде кандидат за народен представител, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество.
г) докато заема длъжността си, членът на СИК не може да участва в изборите за народни представители като кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на друга избирателна комисия в изборите за народни представители, анкетьор, член на инициативен комитет и придружител или да участва в друго подобно качество в изборите за народни представители.

ИА ДОБРУДЖА

предишна
 • Стожер
  14° C
  предимно облачно
 • Победа
  14° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  14° C
  слаб дъжд
 • Овчарово
  14° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  14° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре