Становища от АОП

СТАНОВИЩЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ПО ЧЛ. 232 ОТ ЗОП