Хронология № O-07072016-183 Дата и час на публикуване: 07.07.2016 16:02

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

„Доставка на специализирано транспортно средство, за хора с увреждания“ за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002-0262-C01 “Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка”

Хронология

 • 27.08.2016 8:12

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.07.2016 16:46

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 15.07.2016 15:55

  Съобщение

  Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО