Хронология № O-05112014-121 Дата и час на публикуване: 05.11.2014 15:30

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация

Решение

Обявление

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

  На 19.12.2014 г. (петък) от 09:30 часа в зала 108 на община Добричка ще се отворят получените ценови оферти по открита процедура с предмет: Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация”.

Хронология

 • 16.06.2015 16:19

  Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

  Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранциите за изпълнение на всеки договор, съгласно чл.22б, ал.2,т.16 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 16.06.2015 16:16

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 08.06.2015 16:56

  Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

  Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 09.03.2015 16:02

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

  На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП е освободена гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация” на „EЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД, гр.Варна на 03.02.2015 г.

 • 28.01.2015 16:11

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО