Хронология № O-09072018-237 Дата и час на публикуване: 09.07.2018 16:30

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

„Строителен надзор на рехабилитация на улици в населени места и местни пътища на територията на община Добричка”

Хронология