Хронология № O-24112014-129 Дата и час на публикуване: 24.11.2014 9:00

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище

Хронология

 • 18.09.2015 17:17

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.15 от ЗОП

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.15 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 14.09.2015 16:13

  Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

  Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранциите за изпълнение на всеки договор, съгласно чл.22б, ал.2,т.16 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 11.09.2015 9:20

  Информация за изпълнение на договори за обществена поръчка

  Информация за изпълнение на договори за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 11.09.2015 8:26

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.09.2015 13:18

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 30.06.2015 15:04

  Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки

  Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 04.05.2015 11:31

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  КСС към Договор №23/12.02.2015 г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 04.05.2015 11:28

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  КСС към Договор №22/12.02.2015 г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.03.2015 15:54

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

  ОТНОСНО: Освобождаване на гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище” с две обособени позиции. След изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител и на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, на 12.02.2015 г. беше освободена гаранцията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка на участника „ДЪГА-АПОСТОЛ” ЕООД. След сключване на договор за обществена поръчка и на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, на 16.02.2015 г. беше освободена гаранцията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка на участниците „Кристал глас” ООД и „МОНОЛИТ” ООД.

 • 16.02.2015 10:53

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за обществени поръчки

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.01.2015 15:23

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №2 на комисия

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.01.2015 14:35

  Заповед за класиране на участници и определяне на изпълнител

  Заповед за класиране на участници и определяне на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.01.2015 14:34

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №3 на комисия

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.01.2015 8:58

  Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти

  Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.01.2015 10:20

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол № 1от 07.01.2015 г. за дейността на комисията, назначена със Заповед № 1490/ 29.12.2014 г. на кмета на община Добричка за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище” с две обособени позиции;

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ