Хронология № O-24112014-130 Дата и час на публикуване: 24.11.2014 10:00

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Стефан Караджа и Паскалево

Хронология

 • 18.09.2015 17:21

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.15 от ЗОП

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.15 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 14.09.2015 16:33

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.14 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 14.09.2015 16:05

  Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

  Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранциите за изпълнение на всеки договор, съгласно чл.22б, ал.2,т.16 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 11.09.2015 9:31

  Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

  Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 08.09.2015 13:15

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 02.07.2015 14:52

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.14, Т.16 ОТ ЗОП

  ОТНОСНО: Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане и информация за датата и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по Договор №28/12.02.2015 г. за обществена поръчка на участника „АС – СТРОЙ” ЕООД. 1. На 29.06.2015 г., на основание чл.4 от горецитирания договор е извършено плащане по договора в размер на 6236,14 (шест хиляди двеста тридесет и шест и 0,14) лева с вкл. ДДС. 2. На 01.07.2015 г., на основание чл.5, ал.3 от горецитирания договор, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗОП е освободена гаранцията за изпълнение на договора в размер на 155,90 (сто петдесет и пет и 0,90) лева.

 • 09.03.2015 15:57

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

  ОТНОСНО: Освобождаване на гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Стефан Караджа и Паскалево” с две обособени позиции. След изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител и на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, на 12.02.2015 г. беше освободена гаранцията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка на участниците „АС – СТРОЙ” ЕООД и „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. След сключване на договор за обществена поръчка и на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, на 16.02.2015 г. беше освободена гаранцията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка на участниците „ИМПРЕСИЯ – 99” ООД и „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.

 • 16.02.2015 11:43

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за обществени поръчки

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 19.01.2015 13:02

  Заповед за класиране на участници и определяне на изпълнител

  Заповед за класиране на участници и определяне на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 19.01.2015 13:02

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №2 на комисия

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ