Хронология № O-24112014-132 Дата и час на публикуване: 24.11.2014 15:00

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ведрина и Бранище

Хронология

 • 18.09.2015 17:19

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.15 от ЗОП

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.15 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.09.2015 16:31

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.14 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 14.09.2015 16:07

  Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

  Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранциите за изпълнение на всеки договор, съгласно чл.22б, ал.2,т.16 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 11.09.2015 9:30

  Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

  Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 08.09.2015 13:14

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 09.03.2015 15:55

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

  ОТНОСНО: Освобождаване на гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ведрина и Бранище” с две обособени позиции. След изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител и на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, на 12.02.2015 г. беше освободена гаранцията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка на участника „АС - СТРОЙ” ЕООД. След сключване на договор за обществена поръчка и на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, на 16.02.2015 г. беше освободена гаранцията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка на участниците „ИМПРЕСИЯ – 99” ООД и „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.

 • 16.02.2015 11:41

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за обществени поръчки

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 19.01.2015 13:00

  Заповед за класиране на участници и определяне на изпълнител

  Заповед за класиране на участници и определяне на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 19.01.2015 12:59

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №2 на комисия

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ