Хронология № O-28112014-134 Дата и час на публикуване: 28.11.2014 15:00

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Ремонт/ рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка

Хронология

 • 11.09.2015 10:33

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 02.09.2015 17:08

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 02.09.2015 17:06

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 02.09.2015 17:04

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 02.09.2015 17:03

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 02.09.2015 17:01

  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 16.06.2015 15:27

  Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

  Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 11.03.2015 8:53

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за обществени поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 09.03.2015 16:01

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

  На основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП са освободени гаранции за участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции на „ЕС ГЕ ХА” ЕООД, гр.Добрич за ОП 1 – обект с.Ломница, ОП 2 – обект с.Лясково; ОП 3 - обект с.Одринци; ОП 4 – обект с.Победа; ОП 5 – обект с.Смолница; ОП 6 – обект с.Царевец на 12.02.2015 г. На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП са освободени гаранции за участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт/ рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции на: - „Пътно строителство”АД, гр.Добрич за ОП 1 – обект с.Ломница, ОП 2 – обект с.Лясково; ОП 3 - обект с.Одринци; ОП 4 – обект с.Победа; ОП 5 – обект с.Смолница; ОП 6 – обект с.Царевец на 16.02.2015 г.; - „Екострой”АД, гр.Добрич за ОП 1 – обект с.Ломница, ОП 2 – обект с.Лясково; ОП 3 - обект с.Одринци; ОП 4 – обект с.Победа; ОП 5 – обект с.Смолница; ОП 6 – обект с.Царевец на 16.02.2015 г.

 • 23.01.2015 15:27

  Заповед за класиране на участници и определяне на изпълнител

  Заповед за класиране на участници и определяне на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.01.2015 15:25

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №2 на комисия

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.01.2015 16:32

  Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти

  Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ