Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-16032020-316 Дата и час на публикуване: 16.03.2020 13:15

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  : „Доставка на нов лек автомобил за извършване на мобилна работа по проект BG05M9OP001-2.040-0059-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка“.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-24092019-298 Дата и час на публикуване: 24.09.2019 16:35

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  “Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка” по три обособени позиции:

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-20012016-166 Дата и час на публикуване: 20.01.2016 16:04

  ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

  „Актуализация на технически проект за рехабилитация на път DOB2100 /IIІ-7106 Карапелит – Гешаново - Кочмар/ - Карапелит – Медово – Бенковски/ - DOB1199 Жегларци – Бенковски – Владимирово от км. 0+000 до км. 9+500.”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-30042020-320 Дата и час на публикуване: 30.04.2020 13:06

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  „Доставка и монтаж на обзавеждане за НЧ „Нов живот - 1941“ с.Черна, НЧ „Светлина – 1940“ с.Ловчанци и за офис, находящ се в сградата на община Добричка по проект ROBG-456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие, чрез трансгранична култура“

  ВИЖ ПОДРОБНО