Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.010-0467-С01- Социално предприятие – „Помощ в дома и градината“-генератор на социална възвръщаемост в община Добричка"

 

Кметът на Община Добричка – инж.Тошко Петков, подписа договор за спечелено от общината финансиране по проект BG05M9OP001-2.010-0467-С01- Социално предприятие – „Помощ в дома и градината“ генератор на социална възвръщаемост в община Добричка", койтосе осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. 

 

Общата стойност на проектае180 273.91 лева, размерът на европейското съфинансиране е 153 232,82 лева /85%, размерът на националното съфинансиране е  27 041,09 лева/15%.

 

Период на изпълнение: 07.06.2018г. – 31.12.2019г.

 

Обща цел:Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Добричка, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни дейности за социално включване и интеграция на пазара на труда.

 

Специфични цели:

Специфична цел №1 "Подобряване на достъпа до заетост на хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, чрез предоставяне на актуална информация относно пазара на труда, изискванията за практикуване на отделните професии, възможностите за обучение, квалификация и преквалификация, което е критерий за успешна професионална и житейска реализация, съобразена с възможностите на лицата от целевите групи"

Специфична цел №2 "Повишаване квалификацията на лица от целевите групи по проекта"

Специфична цел 3 "Възстановяване трудовата активност на лица от целевите групи"

Специфична цел 4 "Установяване на нагласите на лицата от целевите групи, изграждане на взаимно доверие и задоволяване по най-ефективен начин на идентифицираните потребности, снемане на напрежението в трудни работни ситуации"

Специфична цел 5 "Разширяване на възможностите за предоставяне на услуги за социална и професионална интеграция на лицата от целевата група“

Специфична цел 6 "Разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо хората с увреждания, лицата в неравностойно положение на пазара на труда и другите социално изключени лица“.

 

Целеви групи: В проекта ще бъдат включени 30 лица от следните целеви групи:

-       Хора с увреждания-5

-       Лица в неравностойно положение на пазара на труда-20

-       Други социално изключени лица-5

Ще се адресират потребности от образователни и консултантски услуги за професионална реализация, устойчива заетост в малките населени места, увеличаване на човешките ресурси в социални услуги, разнообразяване и разширяване обхвата им на терен, спазване организацията на ползване на градинки и паркови пространства, поддържане на озеленителната инфраструктура от квалифицирани лица.

 

Дейности:

Дейност №1: Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост.

Дейност №2: Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.

Дейност №3: Предоставяне на обучения по професии „Работник в озеленяването“, „Социален асистент“ на лицата, за които е осигурена заетост в бюджетен ред 1 в Социално предприятие „Помощ в дома и градината“.

Дейност №4: Закупуване на оборудване, свързано с дейността на Социално предприятие „Помощ в дома и градината“, както и на новосъздадените работни места.

Дейност №5: Подкрепа за осигуряване на заетост за период от 12 месеца в Социално предприятие „Помощ в дома и градината“ на лица от целевите групи.

Дейност №6: Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество. 

 

СЪОБЩЕНИЕ относно приемане на заявления за кандидатстване за позиция „Мотивационен консултант”.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 2917 [lid] => bg [title] => Информация [description] => [relation_id] => 1234 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_7.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 55892 [date] => 08.06.2018 ) [1] => Array ( [id] => 2925 [lid] => bg [title] => Документи [description] => [relation_id] => 1234 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Documentaciq.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 63504 [date] => ) ) 1
предишна
 • Стожер
  18° C
  предимно ясно
 • Победа
  18° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  18° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  18° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  18° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Нагоре