Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.010-0467-С01- Социално предприятие – „Помощ в дома и градината“-генератор на социална възвръщаемост в община Добричка"

 

Кметът на Община Добричка – инж.Тошко Петков, подписа договор за спечелено от общината финансиране по проект BG05M9OP001-2.010-0467-С01- Социално предприятие – „Помощ в дома и градината“ генератор на социална възвръщаемост в община Добричка", койтосе осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. 

 

Общата стойност на проектае180 273.91 лева, размерът на европейското съфинансиране е 153 232,82 лева /85%, размерът на националното съфинансиране е  27 041,09 лева/15%.

 

Период на изпълнение: 07.06.2018г. – 31.12.2019г.

 

Обща цел:Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Добричка, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни дейности за социално включване и интеграция на пазара на труда.

 

Специфични цели:

Специфична цел №1 "Подобряване на достъпа до заетост на хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, чрез предоставяне на актуална информация относно пазара на труда, изискванията за практикуване на отделните професии, възможностите за обучение, квалификация и преквалификация, което е критерий за успешна професионална и житейска реализация, съобразена с възможностите на лицата от целевите групи"

Специфична цел №2 "Повишаване квалификацията на лица от целевите групи по проекта"

Специфична цел 3 "Възстановяване трудовата активност на лица от целевите групи"

Специфична цел 4 "Установяване на нагласите на лицата от целевите групи, изграждане на взаимно доверие и задоволяване по най-ефективен начин на идентифицираните потребности, снемане на напрежението в трудни работни ситуации"

Специфична цел 5 "Разширяване на възможностите за предоставяне на услуги за социална и професионална интеграция на лицата от целевата група“

Специфична цел 6 "Разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо хората с увреждания, лицата в неравностойно положение на пазара на труда и другите социално изключени лица“.

 

Целеви групи: В проекта ще бъдат включени 30 лица от следните целеви групи:

-       Хора с увреждания-5

-       Лица в неравностойно положение на пазара на труда-20

-       Други социално изключени лица-5

Ще се адресират потребности от образователни и консултантски услуги за професионална реализация, устойчива заетост в малките населени места, увеличаване на човешките ресурси в социални услуги, разнообразяване и разширяване обхвата им на терен, спазване организацията на ползване на градинки и паркови пространства, поддържане на озеленителната инфраструктура от квалифицирани лица.

 

Дейности:

Дейност №1: Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост.

Дейност №2: Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.

Дейност №3: Предоставяне на обучения по професии „Работник в озеленяването“, „Социален асистент“ на лицата, за които е осигурена заетост в бюджетен ред 1 в Социално предприятие „Помощ в дома и градината“.

Дейност №4: Закупуване на оборудване, свързано с дейността на Социално предприятие „Помощ в дома и градината“, както и на новосъздадените работни места.

Дейност №5: Подкрепа за осигуряване на заетост за период от 12 месеца в Социално предприятие „Помощ в дома и градината“ на лица от целевите групи.

Дейност №6: Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество. 

 

СЪОБЩЕНИЕ относно приемане на заявления за кандидатстване за позиция „Мотивационен консултант”.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 2917 [lid] => bg [title] => Информация [description] => [relation_id] => 1234 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_7.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 55892 [date] => 08.06.2018 ) [1] => Array ( [id] => 2925 [lid] => bg [title] => Документи [description] => [relation_id] => 1234 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Documentaciq.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 63504 [date] => ) ) 1
предишна
 • Стожер
  5° C
  ясно небе
 • Победа
  5° C
  ясно небе
 • Карапелит
  4° C
  облачно
 • Овчарово
  5° C
  ясно небе
 • Ведрина
  5° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре