О б я в а

 

за подбор на персонал на длъжност експерт „Психо-социална подкрепа”

 

Община Добричка, обявява свободно работно място за позиция ЕКСПЕРТ „ПСИХО-СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА” по проект BG05M9OP001-2.010-0467-С01- "Социално предприятие „Помощ в дома и градината“ – генератор на социална възвръщаемост в община Добричка", „Развитие на социалното предприемачество” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз,

І. КАНДИДАТСТВАНЕ:Заявления за кандидатстване ще се приемат до 24.07.2018 г. (вкл).

ІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

С одобрения кандидат за заемане на длъжността експерт „Психо-социална подкрепа“щесе сключи трудов договор, при работа по график, по 2 часа дневно 5 дни в седмицата.

Продължителност на осигурена заетост -17 месеца.

  Възнаграждението по договора се осигуряват по ПроектBG05M9OP001-2.010-0467-С01- "Социално предприятие „Помощ в дома и градината“ – генератор на социална възвръщаемост в община Добричка", „Развитие на социалното предприемачество” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз,

 

ІІІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1.Висше образование,специалност "Психология", магистърска степен;

2.Опит в изпълнение на сходен тип дейности и работа с подобни целеви групи- минимум 6 години;

3.Опит в изпълнение на проекти- минимум 4 години;

 

ІV. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Участва в дейностите по етап 1. Подбор на лица от целевите групи от Дейност 1 Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост:

·      Срещи с лица от от целевите групи заинформиранеотносно условията за включване в проекта, подпомаганепри окомплектоване на необходимите документи за кандидатстване.

·      Изготвянена първоначална оценка на потребностите в домовете на кандидатите или в офиса на Социалното предприятие.

·      Първоначален подбор на 30 лицаот Комисия.

·      Изготвяне нарегистър на подбраните лица.

·      Сключване надоговори с подбраните лица с посочени услуги, обхват и времетраене, съобразно оценката на потребностите и предпочитанията им.

2. Осъществява дейностите по етап 2. Психологическо подпомагане чрезиндивидуални консултации и групови беседиот Дейност 1 Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост:

·      Оценка на потребностите с цел прецизиране възможностите за подходящо насочване към обучение

·      Провеждане на психологична рехабилитация - изследване психологичните процеси и структурата на личността, развиване на познавателните процеси, тестове, групови беседи, провеждане на индивидуална работа

·      Подготовка и адаптиране към нови роли и сфери- съдействие за привикване към независим личен живот и роля в обществото.

·      Овластяване и мотивиране към активно включване

·      Супервизия на лицата в заетост за адаптиране към работните условия

V. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Писмено заявление за участие по образец  – Приложение 1;
 2. Автобиография /Европейски формат/;
 3. Копие на документ за самоличност (за справка);
 4. Копие на документ за придобита образователна степен;
 5. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/;
 6. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв във автобиографията си);
 7. Декларация за ползване на лични данни по образец;

VІ. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

1.Подборът протича в два етапа - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност, и провеждане на интервю. Всички постъпили заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Добричка. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати.

2.По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на дейностите по проекта.

3.Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на информационното табло с обявите в сградата на Община Добричка, ул. „Независимост“ № 20, както и на интернет страницата на община Добричка.

4.Всички кандидати подават документи за кандидатстване лично на следния адрес: град Добрич,ул. „Независимост“ № 20, стая 223, всеки ден от 8.00 до 17.00 часа.

5.За повече информация:

Румяна Иванова – ръководител проект.

Град Добрич,Община Добричка, ул. „Независимост“ № 20, стая 223

Тел. за контакт: 0879312161

предишна
 • Стожер
  3° C
  облачно
 • Победа
  3° C
  облачно
 • Карапелит
  2° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  3° C
  облачно
 • Ведрина
  3° C
  облачно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре