Стартираха дейностите в Социално предприятие„Помощ в дома и градината“-община Добричка

 

          На 02.01.2019г. стартира изпълнението на Дейност №5: „Подкрепа за осигуряване на заетост за период от 12 месеца в Социално предприятие „Помощ в дома и градината“ на лица от целевите групи.“ по проект BG05M9OP001-2.010-0467-С01- Социално предприятие – „Помощ в дома и градината“-генератор на социална възвръщаемост в община Добричка", който се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

         В създадено Социално предприятие са назначени управител, счетоводител и 4 лица, като екоинспектори. Назначени са и 11 лица от целевата група по професиите „Работник в озеленяването“ и „Социален асистент“. Същите преминаха успешно обучение по съответните професии. Те ще работят в населените места на община Добричка.

         Обособени са 4 района, които обхващат над 80% от населените места. За всеки район  отговаря по един екоинкпектор. Тяхната задача е да следят за нарушения свързани с опазването на околната среда, навременното почистване на прилежащите площи, контрол по отношение чистотата на териториите за обществено ползване и зелените системи, да сигнализират за проблемни ситуации. Част от дейността на екоинспекторите е и да запознават населението с разделното събиране и други дейности свързани с опазване на населените места чисти и приветливи.

предишна
 • Стожер
  29° C
  облачно
 • Победа
  29° C
  облачно
 • Карапелит
  30° C
  облачно
 • Овчарово
  29° C
  облачно
 • Ведрина
  29° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре