Наименование: "Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Дончево и Драганово, община Добричка“.

Кратко описание

Проектът включва комплекс от дейности за рехабилитация на част от улица "Втора" в с.Дончево - от км 0+000 до 0+230 - 230 м и от км 0+770 до 1+055 - 285 м. Ще се изпълняват земни, асфалтови и пътни работи за основен ремонт на настилката на уличното платно. В рамките на проекта ще се изпълняват и дейности за строителен и авторски надзор. Проектът включва инвестиции и в социалната инфраструктура, във връзка с предоставянето на социалните услуги "домашен социален патронаж" и „обществена трапезария“. За Домашен социален патронаж в с.Дончево се предвижда доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване. В парковото пространство на с.Дончево - доставка и монтаж на спортни уреди. В площи за обществено ползване с.Драганово - доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение, паркови елементи и соларно осветление.

Цел

Реализирането на проекта е насочено към подобряване на облика на населените места - Дончево и Драганово в община Добричка. Чрез подобрената инфраструктура ще се създадат предпоставки водещи до осигуряване по-хармонична жизнена среда и достъпност на населението и подобряване качеството на живот в региона. Общата цел на проекта е насочена към подобряване жизнената среда в региона, качеството на живот и повишаване на икономическата и социална привлекателност в региона, чрез рехабилитация на част от уличната мрежа, благоустрояване и обновяване на местата за отдих и спорт.

Специфичните цели са:

-            Като се рехабилитира улицата в с.Дончево, благоустроят и обновят обществените места за отдих, региона да стане по-привлекателен за живеене и да се ограничи обезлюдяването му;

-            С реконструкцията на уличната мрежа, да се подобри достъпа до основни услуги на населението и по-специално този на децата и уязвимите групи от населението;

-            Осигуряване на достъпна среда, социално включване и по-добро качество на живот;

-            Подобряване достъпа до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;

-            Чрез подобрената инфраструктура да се подобри достъпа за развитие на бизнес и привличане на инвестиции в региона;

-            Подобряването на уличната мрежа и обществените места за отдих да подпомогне развитието на бизнеса в района и да ускорят процеса на развитие на местната икономика.

Реализирането на проекта ще допринесе за развитието на техническата инфраструктура в региона и е от определящо значение за постигане на устойчивост в населените места, която да гарантира благоприятно социално-икономическо развитие на общината.

Одобрена безвъзмездна финансова помощ:164 574,20 лв.

Бенефициер: Община Добричка

Срок на изпълнение:

            Начална дата: 13.05.2020 год.

            Крайна дата: 13.05.2023 год.

Продължителност: 36 месеца

 

Покана за предоставяне на оферти за избор на изпълнител за: "Доставка и монтаж на спортни уреди в парковото пространство в село Дончево и доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение, паркови елементи и соларно осветление за обществено място в село Драганово", община Добричка.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 4956 [lid] => bg [title] => Административен договор BG06RDNP001-19.098-0001-C01 [description] => [relation_id] => 1915 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_BG06RDNP001-19.098-0001-_01.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1837318 [date] => 14.09.2020 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  4° C
  ясно небе
 • Победа
  4° C
  ясно небе
 • Карапелит
  3° C
  ясно небе
 • Овчарово
  4° C
  ясно небе
 • Ведрина
  4° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре