ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.098-0004-C01 Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Фелдфебел Денково, Бенковски и Воднянци, община Добричка“.

 

Община Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

Кратко описание

Проектното предложение включва комплекс от дейности за рехабилитация на част от улица "Втора" в с. Фелдфебел Денково, част от улица "Трета" в с. Бенковски и част от улица "Трета" в с. Воднянци. Проектното предложение включва и дейности за изграждане на площадки за игра в селата Фелдфебел Денково и Бенковски. В  площадките ще се доставят и монтират спортни уреди, паркови елементи и автономно соларно осветление. В рамките на проекта ще се изпълняват и дейности за строителен и авторски надзор.

 

Цел

Основната цел на проекта е подобряване на жизнената среда и повишаване на икономическата и социална привлекателност на региона, чрез рехабилитация на част от уличната мрежа и изграждане на места за отдих и спорт.

 

Специфичните цели са:

·         Подобряване на облика на населените места Фелдфебел Денково, Бенковски и Воднянци;

·         Повишаване на привлекателността на региона и ограничаване на обезлюдяването му;

·         Осигуряване на достъпна среда, социално включване и по-добро качество на живот;

·         Подобряване достъпа до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;

 

Одобрена безвъзмездна финансова помощ: 157 047,80лв.

Бенефициер: Община Добричка

Срок на изпълнение:

            Начална дата: 29.12.2020 год.

            Крайна дата: 30.06.2023 год.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5222 [lid] => bg [title] => АД МИГ Дянково, Бенковски, Воднянци [description] => [relation_id] => 1984 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/AD_MIG_Dynkovo._Benkovski_Vodnyanci.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 6231580 [date] => 04.02.2021 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  7° C
  ясно небе
 • Победа
  7° C
  ясно небе
 • Карапелит
  8° C
  ясно небе
 • Овчарово
  7° C
  ясно небе
 • Ведрина
  7° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре