Проект "Патронажна грижа + в община Добричка", се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Предвижда се предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Дейност: Патронажна грижа

Целеви групи

Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Патронажната грижа ще включва комплекс от услуги като: помощ в дома, която включва дейности като почистване, пране, социални контакти и др.; медицински услуги, недублиращи се с тези предоставяни по НЗОК; психологическа подкрепа, насочена към възстановяване и социална интеграция, която ще създаде възможности за водене на самостоятелен и независим живот; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Предвижда се да бъдат обхванати 74 потребители на почасови мобилни интегрирани здравни грижи и социални услуги в населени места на територията на община Добричка.

            Срок на предоставяне на услугата 12 месеца, считано от 01.07.2021 год.

            Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „патронажна грижа” от един потребител е до 2 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Услугите, които ще се предоставят на потребителите на база индивидуалните им потребности ще се осъществяват по график от следните специалисти:

Назначени на трудов договор: Диспечер – 1 бр., Шофьор – 1 бр., Домашни санитари – 18 бр. като работното време в часове ще е според необходимостта на потребителя.

Назначени на граждански договор: Социален работник – 1 бр., Медицински сестри – 3 бр., Рехабилитатор – 1 бр., Супервайзор – 1 бр.

Лицата, желаещи да се включат в проекта като специалисти, подават заявление по образец (публикуван в сайта на Община Добричка в секция „Проекти“) и придружаващи документи до кмета на Община Добричка.

Кандидатите за потребители могат да заявят желание да бъдат включени като потребители на  социалната услуга „патронажна грижа” по настоящ адрес, като се изискват следните документи:

·                    Заявление по образец;

·                    Декларация за ползване на лични данни по образец;

·                    Документ за самоличност /за справка/;

·                    Копие на ЕР на ДЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК;

·                    Копие от амбулаторен картон, други актуални медицински документи;

·                    Документ, удостоверяващ представителството (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично)

Кандидатите за домашни санитари, подават следните документи:

·         Декларация за ползване на лични данни по образец

·         Декларация за спазване поверителността на личните данни и информациятапо образец

·         Автобиография

·         Копие от документ за завършено образование и квалификация(ако е приложимо)

·         Копия от документи за следдипломни квалификации, курсове, обучения и тренинги (ако е приложимо)

·         Копия от документи за релевантен опит (ако е приложимо)

 

Дейност: Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирана от държавата дейности

На територията на община Добричка функционира "Дом за пълнолетни лица с деменция" с. Опанец, който е делегирана от държавата дейност с доставчик общината. Домът е с капацитет 50 лица. Потребителите на социалната услуга от резидентен тип имат нужда от 24-часова грижа в среда близка до семейната. Персоналът на дома е съставен от 29 служители. Превантивните мерки за ограничаване на заразата в социалната услуга ще бъдат финансово обезпечени по проекта, което ще допринесе за опазване здравето както на ползвателите на социалната услуга, ДДД, така и на служителите, предоставящи тази услуга. В условията на глобалната пандемия, предизвикана от разпространението на Covid 19, персоналът на социалната услуга е изложен на огромно натоварване, причинено от усложнените условия на работа.

     Предвижда се назначаването на помощен персонал - 3 лица, които ще бъдат назначени на пълен работен ден, на длъжност Санитар.

предишна
 • Стожер
  16° C
  облачно
 • Победа
  16° C
  облачно
 • Карапелит
  17° C
  облачно
 • Овчарово
  16° C
  облачно
 • Ведрина
  16° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре