ПРОЕКТ №BG06RDNP001-19.401-0001-C01„Развиване на туристически продукт за образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка“.

Община Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

Кратко описаниe:

През 1848-1849 г. в с. Паскалево, община Добричка е въздигнато училище, което е едно от най-старите в Добруджа. Ето защо, основното предизвикателство е чрез инвестиции за подобряване и разнообразяване на съществуващата инфраструктура и закупуване на оборудване във вече закритото училище, да се създаде уникална целогодишна локация, която да предоставя възможност за практикуване на алтернативен туризъм. Идеята е чрез създаване на посетителски център, обучителен център и атракцион за обучение по безопасно движение по пътищата, както и провеждане на образователни и развлекателни събития да се осигури едновременно приемственост по отношение на традициите в образованието и атрактивно съвременно образование. Тъй като новият туристически продукт развива перспективна форма за практикуване на целогодишен туризъм от цялото население на общината, включително уязвими групи и деца, това ни задължава да се изпълнят мерки за неговото популяризиране, което категорично ще повиши маркетинга на територията. Отделно,  ще се назначи лице, чиято оперативна работа ще осигури качествени услуги по време на мероприятията и представяне и популяризиране на туристическия продукт. Продуктът включва: 1.Представяне на местното образователно наследство и учебно дело; 2.Атрактивно теоретично и практическо възпитание и развитие на транспортна култура и пътна безопасност; 3.Провеждане на развлекателни и образователни събития; 4.Популяризиране на туристическия продукт.

 

Основна цел:Създаване и развиване на туристически продукт за образователен и развлекателен туризъм за повишаване атрактивността и интереса към на територията на община Добричка.

 

Специфични цели:

1. Подобряване и разнообразяване на съществуващата инфраструктура и закупуване на оборудване и съоръжения и създаване на условия за: представяне на местното образователното наследство и учебно дело; осигуряване на атрактивно теоретично и практическо възпитание и развитие на транспортна култура и пътна безопасност; провеждане на развлекателни и образователни събития, привличащи посетителския интерес.

2. Подобряване маркетинга за привличане интереса към територията, чрез изпълнение на мерки за популяризиране на туристическия продукт.

 

Одобрена безвъзмездна финансова помощ: 185 281,84 лв.

 

Бенефициер: Община Добричка

 

Срок на изпълнение:

            Начална дата: 10.12.2021г.

            Крайна дата: 30.06.2023г.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 6126 [lid] => bg [title] => АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР [description] => [relation_id] => 2280 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Administrativen_dogovor1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1246704 [date] => 18.05.2022 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  30° C
  предимно облачно
 • Победа
  30° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  30° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  30° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  30° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре