Кметът на Община Добричка Соня Георгиева подписа Допълнително споразумение №01 към Договор BG05M9OP001-6.002-0166-C01„Патронажна грижа  +  в община Добричка“, което се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. 

 

Общата стойност попроцедура BG05M9ОP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“е 120 673,43 лв.

 

Цел:

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

 

Дейност: Патронажна грижа

Целева група:  Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Срок на предоставяне на услугата 6 месеца, считано от 01.07.2022 год.

    

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „патронажна грижа” от един потребител е до 2 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

 

Услугите, които ще се предоставят на потребителите на база индивидуалните им потребности ще се осъществяват по график от следните специалисти:

Назначени на трудов договор: Диспечер – 1 бр., Шофьор – 1 бр., Домашни санитари –  20 бр. като работното време в часове ще е според необходимостта на потребителя.

Назначени на граждански договор: Социален работник – 1 бр., Медицински сестри – 3 бр., Супервайзор – 1 бр.

 

Дейност: Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирана от държавата дейности

На територията на община Добричка функционира "Дом за пълнолетни лица с деменция" с. Опанец, който е делегирана от държавата дейност с доставчик общината. Домът е с капацитет 50 лица. Потребителите на социалната услуга от резидентен тип имат нужда от 24-часова грижа в среда близка до семейната. Персоналът на дома е съставен от 29 служители. Превантивните мерки за ограничаване на заразата в социалната услуга ще бъдат финансово обезпечени по проекта, което ще допринесе за опазване здравето както на ползвателите на социалната услуга, ДДД, така и на служителите, предоставящи тази услуга. В условията на глобалната пандемия, предизвикана от разпространението на Covid 19, персоналът на социалната услуга е изложен на огромно натоварване, причинено от усложнените условия на работа. За осъществяване на дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги“ по проекта  помощен персонал - 2 лица, които ще бъдат назначени на пълен работен ден, на длъжност Санитар.

предишна
 • Стожер
  23° C
  слаб дъжд
 • Победа
  23° C
  слаб дъжд
 • Карапелит
  23° C
  облачно
 • Овчарово
  23° C
  слаб дъжд
 • Ведрина
  23° C
  слаб дъжд
следваща
#
#
Нагоре