Проект: „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“

по договор №BGENVIRONMENT-4.004-0006-C01за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Eвропейското икономическо пространство 2014-2021 (ФМ на ЕИП)“.

Проектът се реализира от община град Добрич в партньорство с общините Добричка, Крушари и норвежкия партньор ГРИЙНЗОУН АД. Проектът предвижда изпълнението на дейности за повишаване капацитета на местните власти за разработване и прилагане на програми за адаптация към климатичните промени, за въвеждане на конкретни мерки, водещи до директно намаляване емисиите на парникови газове.

Главна цел:

Повишаване на капацитета на общините Добрич град, Добричка и Крушари за прилагане на устойчиви иновативни мерки и добри практики в сектор енергетика и адаптиране на стратегическите си документи, водещи до смекчаване емисиите и адаптиране към изменението на климата.

Специфични цели:

1. Подобряване на уменията и експертизата на общинските служители на местно ниво в областта на планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени;

2. Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени, посредством доставка и монтаж на „Фотоволтаични централи“;

3. Оценка ефективността на стратегическите планове на местно ниво, включително Разработване на план за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към климатичните изменения;

4. Споделяне на добри практики в областта на адаптацията към изменението на климата, посредством работно посещение в Норвегия.

Бюджет

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 701 755,42 лв. (в т.ч. БФП за община Добричка – 185 453,13 лв.)

Съфинансиране от бенефициента/партньорите в размер на 6 523,36 лв.

Общо допустими разходи: 708 278,78 лв.

 

 

Дейности:

Организация и управление на проект "Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени"

Създаден е Екип за управление на проекта (ЕУП) включващ представители на трите общини партньори, отговорни за качественото изпълнението на дейностите и постигане на заложените резултати и индикатори. ЕУП се състои от 8 експерта: Ръководител на проекта, Финансов експерт 3 бр., Координатори 3 бр., Експерт юрист 1 бр.

Информация и публичност

Чрез изпълнението на дейността ще се популяризират резултатите от изпълнението на проекта както и финансиращата програма.

Провеждане на обучение за подобряване уменията и експертизата на общинските служители

Предвижда се провеждане на 3-дневно обучение в България на минимум 20 служители от общините партньори по проекта. Обучението ще бъде с цел повишаване на компетентността им за планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени. За провеждането на обучението, ще бъдат използвани външни за общините лектори от България както и експерти представители на ГРИЙНЗОУН АД.

Дейността включва прилагането на иновативни мерки в Община град Добрич, Община Добричка и Община Крушари,допринасящи за постигане на национално поставени цели и приоритети, а именно:

 • Доставка и монтаж на „Фотоволтаични централи“, за инсталиране на покривното пространство на ДГ №18 „Дора Габе“, ДГ №12 „Щурче“ и ДГ №20 „Радост“ - Община град Добрич. В рамките на трите обекта, ще бъдат монтирани 111 бр. фотоволтаични панела за производство на електричество за собствено потребление.
 • Доставка и монтаж на „Фотоволтаични централи“, за инсталиране на покривното пространство на Център за настаняване от семеен тип, с. Опанец, Община Добричка и „Дом за пълнолетни лица с деменция“, с.Опанец. В рамките на обекта ще бъдат доставени, монтирани и пригодени за употреба 54 бр. фотоволтаични панела за производство на електричество за собствено потребление.
 • Доставка и монтаж на „Фотоволтаични централи“, за инсталиране на покривното пространство на СУ "Христо Смирненски" – с. Крушари. В рамките на обекта ще бъдат доставени, монтирани и пригодени за употреба 54 бр. фотоволтаични панела за производство на електричество за собствено потребление.

Обмен на опит знания и най-добри практики от Норвегия в областта на адаптация към изменението на климата

В настоящата дейност ще бъде реализирано тридневно обучително пътуване до страната партньор – Норвегия за обмен на опит и добри практики. Участие в посещението ще вземат 6 бр., представители на общините град Добрич, Добричка и община Крушари. Посещението ще бъде организирано и проведено от норвежкия партньор ГРИЙНЗОУН АД. Основен акцент в посещението ще бъде обмяната на опит и добри практики, реализирани в сектор енергетика, разделното събиране на отпадъци, разумно използване на природни ресурси и опазване на околната среда, както и дейности за намаляване на вредните емисии от парникови газове и подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Разработване на планови документи с цел намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към климатичните изменения

За изпълнението на дейността ще бъде сформирана работна група включваща 6 бр., представители на общините град Добрич, Добричка и община Крушари (по двама експерта от всяка община). Работната група ще извърши анализ на съществуващата нормативна база на общинско и национално ниво. Всяка община на база своята потребност ще определи по един стратегически документ, който експертите на РГ да разработят чрез придобитите знания и опит.

Финансов одит

Община град Добрич ще организира извършването на одитна проверка на изпълнения проект с цел предоставяне на допълнителна увереност по отношение на законосъобразността на разходите, ефективното и ефикасното изпълнение на дейностите по проекта и спазването на специфичните нормативни правила на Европейския съюз.

 

Срок за изпълнение: 22 месеца

 

Начало: 11.07.2022 год.

Край: 30.04.2024 год.

Работим заедно за по-зелена,

по-конкурентна и по-приобщаваща

Европа

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 7496 [lid] => bg [title] => Административен договор [description] => [relation_id] => 2828 [ord] => -89 [src] => files/info_pages/D-33-21_11072022.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 6850096 [date] => 23.01.2024 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  20° C
  предимно облачно
 • Победа
  20° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  20° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  20° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  20° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре