ПРОЕКТ BG06RDNP001–7.020-0055„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Основно училище „Отец Паисий“ в с. Батово, община Добричка“.

Община Добричка подписа административен договорс Държавен фонд „Земеделие“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001–7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г.

Кратко описание

Реконструкция на общинската сграда на Основно училище „Отец Паисий“ и Детска градина „Зорница“ с. Батово, с цел повишаване на нейната енергийна ефективност, подмяна старата отоплителна система с термопомпена системата за отопление и охлаждане, подмяна на осветлението с енергийно ефективно такова и изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствените нужди на ОУ „Отец Паисий“ и ДГ „Зорница“ с. Батово.

Цел на проекта

Проектът главно е насочен към създаване на условия за предоставяне на съвременно и конкурентно професионално образование чрез подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура, в съответствие на зададените мерки по оперативна програма за развитие на селските райони 2014 – 2020. Основните цели на настоящият проект за повишаване на енергийната ефективност в общинската сграда са:

- намаляване на енергийните разходи на училището и детската градина и облекчаване на общинският бюджет чрез инвестиции с кратък срок на откупуване;

- подобряване на микроклимата в класните стаи и създаване на условия за нормално протичане на учебния процес;

 - възпитаване на учениците и децата в необходимостта от ефективно използване на енергията;

- намаляване на емисиите на вредни вещества в околната среда.

Одобрена безвъзмездна стойност на проекта: 806 220,31 лв.

Интензитет на помощта: 100%

 

Срок на изпълнение:

Начална дата: 11.01.2024 год.

Крайна дата: 15.09.2025 год.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 7500 [lid] => bg [title] => Административен договор [description] => [relation_id] => 2832 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/AD_BG06RDNP001-7.020-0055_Batovo.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 312345 [date] => 23.01.2024 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  24° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  24° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  23° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  24° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  24° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре