Информация във връзка с изпълнението на 

проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ –

Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”

 

 

Кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков подписа договор за спечелено от общината финансиране по проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ – Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”, който ще се осъществява чрезпроцедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „ Активно включване” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.  

 

Общата стойност на проекта е355 333.52 лева, размерът на европейското съфинасиране е 302 033.49 лева /85%, размерът на националното съфинасиране е  53 300.03 лева/15%.

 

Период на изпълнение: 01.04.2017 – 31.12.2018

 

Период на предоставяне на услугата: 17 месеца: 01.08.2017 – 31.12.2018

 

Обща цел:

Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Добричка, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни услуги за социално включване и интеграция на пазара на труда.

 

Специфични цели:

Ø   Разширяване на възможностите за предоставяне на социални услуги на хората с увреждания, зависимите лица и техните семейства;

Ø   Установяване на нагласите на лицата, изграждане на взаимно доверие и задоволяване по най-ефективен начин на идентифицираните потребности; 

Ø   Подобряване на достъпа до заетост на хора с увреждания и и мотивиране на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, чрез предоставяне на актуална информация относно търсенето на пазара на труда, изискванията за практикуване на отделните професии и специалности, както и възможностите за обучение, квалификация и преквалификация, което е критерий за успешна професионална и житейска реализация, съобразена с изискванията на пазара на труда и възможностите на включените лица от целевите групи в трудоспособна възраст 

Ø   Повишаване квалификацията на лица от целевите групи по проекта

Ø   Възстановяне трудовата активност на лица от целевите групи

Ø   Разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо хората с увреждания

 

Целеви групи: В проекта ще бъдат включени 70 лица:  15 лица с увреждания и минимум 15 членове на техните семейства;  15 деца с увреждания и минимум 15 родителя от техните семейства; 10 деца в риск; 10 възрастни в риск.

Ще се адресират потребноститите на лицата от целевите групи по отношение на: разнообразяване на социалните услуги и разширяване на обхвата им на терен, увеличение на лицата, предоставящи услуги за лична помощ, осигуряване на достъп до гъвкава грижа за деца с увреждания, увеличаване на човешките ресурси в социалните услуги, и професионалното им развитие, устойчива заетост в малките населени места, образователни и консултантски услуги за професионална реализация, поддържане от квалифицирани лица на инфраструктура в озеленяването в община Добричка.

предишна
 • Стожер
  12° C
  разсеяна облачност
 • Победа
  12° C
  разсеяна облачност
 • Карапелит
  12° C
  разсеяна облачност
 • Овчарово
  12° C
  разсеяна облачност
 • Ведрина
  12° C
  разсеяна облачност
следваща
#
#
Нагоре