На 24 април 2017 г. община Добричка подписа Договор № РД 04-39 за съвместна дейност с Фонд "Социална закрила".

 Основната цел на проекта е повишаване качеството и ефективността на извършваната грижа за възрастните хора и тези в неравностойно положение, чрез създаване на оптимални условия за функциониране на Домашен социален патронаж.

Под цели на проектното предложение:

-Изпълнение на социалната политика на община Добричка и дейностите за реализиране на целите заложени в стратегическите документи за развитие на община Добричка, насочени към разгръщане и подобряване мрежата от социални услуги в общността, предоставяне на качествени социални услуги за различните целеви групи, нуждаещи се от социална закрила и социална подкрепа;

-подновяване на амортизирано оборудване в осем от общо 13 –те ДСП в община Добричка – в селата Житница, Победа, Паскалево, Божурово, Смолница, Стожер и Овчарово;

-Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на ДСП;

-Пестене на време и разходи за енергия при приготвянето на храната;

-По-добрарентабилност, ефективност и по-високо качество на храната, приготвяна от ДСП;

-Подобряване условията на работа в кухненския блок, с оглед всички потребители своевременно да получат обяд;

-Реализиране на икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната услуга.

 Чрез проекта се предвижда да се закупят:

8 броя професионална електрическа фурна на 2 нива за ДСП в селата Житница, Победа, Паскалево, Божурово, Смолница, Стожер, Овчарово и Владимирово, тъй като в тях оборудването е най – амортизирано и нерентабилно;

1 брой работна маса крайстенна без долен плод за ДСП с.Паскалево

1 брой работна маса крайстенна с два умивални басейна за ДСП с.Паскалево, тъй като наличните към момента са счупени и амортизирани.

Съгласно договора дейностите по проекта стартират от 01 юли 2017 г. със срок на действие до 31 октомври 2017 г.

предишна
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре