Обявление

За подбор на свободно работно място за длъжността Младежки медиатор, свързана с     изпълнение на Национална програма „Активиране на неактивни лица“.

 

 I. Минимални изисквания за заемане на длъжността

  -  да бъдат регистрирани като безработни;

  - да притежават висше образование по специалности в областта на педагогическите, хуманитарните, социалните и стопански науки

       - да притежават умения за работа с персонален компютър – MS Office / Word, Excel/, електронна поща, интернет.

Допълнителни знания и умения:

-          да притежават знания за законодателната уредба в областите на заетостта, образованието, обучението на възрастни и социалното подпомагане;

-          да притежават знания за програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, финансирани от държавния бюджет и за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в посочените области.

-          да притежават способност за планиране и организиране на дейността;

-          да притежават умения за самостоятелна работа и работа в екип;

-          да притежават аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

-          да притежават добри комуникативни умения.

            Основни дейности и задължения:

-          посредничи между неактивните младежи, обект на Програмата и институциите, които предоставят подходящите социални, здравни, образователни и др. услуги, допълващи по ефективен начин посредническите услуги, предоставяни от Дирекция „Бюро по труда“;

-          работи съвместно с експерти от други институции и предлага пакет о услуги, които в максимална степен удовлетворяват индивидуалните потребности на съответното безработно лице;

-          информира и консултира за подходящите работни места и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение на младежи;

-          работи активно на различни места, на местно ниво като средища за събиране на млади хора – читалища, библиотеки, кафенета и др.

-          организира ( самостоятелно или съвместно със служители от ДБТ, както и в сътрудничество с НПО, работещи за/с младежи като Младежките информационно-консултантски центрове (МИКЦ), доброволчески младежки организации и др.) за идентифициране на групите младежи до 29 г.,които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, неактивни, в т.ч. обезкуражени лица и техните потребности;

-          събира информация и провежда неформални срещи – индивидуални и групови с цел формиране на тяхното активно поведение на пазара на труда, по въпроси свързани със заетостта, професионалното обучение, информиране и консултиране;

-          информира и консултира младежи до 29 г.,които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, относно законовите разпоредби касаещи статута на заетите, безработните, неактивните – техните права и задължения, възможности за трудова реализация и насочване на лицата към активно поведение на пазара на труда ( към ДБТ, училища, центрове за професионално обучение, частни трудови борси, агенции за временна заетост и др.)

-          сътрудничи с представители на местната власт, училища, работодатели, НПО и установяване на контакти и работа с младежи до 29 г.,които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ;

-          участва в изграждането и в дейността на мрежи за сътрудничество между заинтересованите институции / училища/ НПО за по-ефективна комуникация и работа за реализиране на различни хоризонтални политики, отнасящи се за младежи до 29 г.,които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ;

-          работи индивидуално  и групово с бенефициентите и предоставя съвети и помощ на безработните, които имат нужда от помощ за търсене и намиране на работа с цел включването им в заетост и обучение в съответствие с индивидуалните им потребности: помощ при изготвяне и редактиране на автобиография, запознаване с различни техники за търсене на работа, избор на подходящо обучение;

          Длъжността се заема по трудово правоотношение с работно време 8 часа.

          Основно месечно възнаграждение580 лв. и допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по неговото прилагане.

         Срок на договора: до 31.12.2017г.

         Място на работа за длъжността Младежки медиатор  е в община Добричка.

 

     II.  Подборът ще се проведе на два етапа:

-          допускане по документи, съгласно посочените минимални изисквания;

-          интервю с допуснатите кандидати.

-          Информация за допуснатите кандидати до интервю ще бъде изнесена на електронната страница на община Добричка.

 

     II I. Документи за кандидатстване:

-          Заявление за участие в подбора – по образец;

-          Декларация – по образец;

-          Автобиография – Europass формат;

-          Ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и/или правоспособност;

-          Копие от трудова книжка и/или служебна бележка, удостоверяващ осигурителен стаж.

    Документите се подават  до община Добричка, ул. „Независимост“ № 20 в центъра за услуги и информация на първия етаж стая  №  105.

    Срок за подаване на документите: 10 дни от датата на публикуване на съобщение на електронната страница на  община Добричкаи информационното табло.

Информация за класираните кандидати ще бъде изнесена на електронната страница на общината и информационното табло.

   

          IV.Условия за допустимост:

    До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления, които са попълнени по приложените образци и към тях са приложени необходимите документи.

    До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, чиито документи отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността.

предишна
 • Стожер
  31° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  31° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  32° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  31° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  31° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре