С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

17.10.2013  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на Община Добричка

 

 

         На основание чл.6, ал. 9 от Наредба да условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ от 17.10.2013 г. е открит обществен достъп до информацията по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение -„Създаване на овощна градина със сливови насаждения на площ от 25 дка, изграждане на телена ограда и капково напояване" в поземлени имоти (ПИ): ПИ с номер  011020(образуван от имот 011011, право на преминаване за имоти 011021 и 011022), с площ от 13,667 дка, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта и ПИ с номер 011021 с площ от 13,666 дка, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта, и двата ПИ в землището на с. Приморци, община Добричка, област Добрич, с възложител ЗП Теодора Василева, с. Бранище, ул. „Девета" № 13, община Добричка

 

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 17.10.2013 г. до 31.10.2013 г. в:

            1.Сградата на Община Добричка, град Добрич , ул."Независимост" №20, етаж 2, стая 233, от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа;

             

            За контакти, подаване на забележки, разяснение и възражения:

- Васко Георгиев -главен Експерт „Екология и опазване на околната среда" в община Добричка, тел.: 058/600 889, вътр. 233                        

предишна
 • Стожер
  14° C
  слаб дъжд
 • Победа
  14° C
  слаб дъжд
 • Карапелит
  13° C
  умерен дъжд
 • Овчарово
  14° C
  слаб дъжд
 • Ведрина
  14° C
  слаб дъжд
следваща
#
#
Нагоре