СТАРТИРАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ПРОЕКТ „РАВЕН ШАНС ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА“

06.12.2016

       

 

 

 

         В началото на месец ноември 2016 год. отвори врати Общностния център в с. Стефаново  за предоставяне на услуги за ранно детско развитие за деца от 0 до 7 годишна  възраст, по проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка” по ОПРЧР,  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Целта на услугите, които се предоставят чрез проекта е да бъде оказана подкрепа на родителите в отглеждане на деца със специфични потребности, както и да бъдат стимулирани за по-голяма активност, с цел осигуряване на по-добра семейна среда. Целевата група на проекта „Равен шанс за всички деца в Община Добричка“  са деца и родители от уязвими общности, както и деца с увреждания и техните семейства .

В резултат на изпълнението на проекта се очаква повишаване на общото благосъстояние на децата, предоставяне на подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства чрез подобряване на достъпа до здравни грижи, формиране на родителски умения, повишаване  на училищната готовност на децата за включване в образователната система .

Стойността на проекта е 588 078 лв.и е с продължение 26 месеца .

Този проект има предистория. Това е надграждане на проект, финансиран от Световната банка в предишния програмен период, чрез който проект се построи и оборудва Общностен център в с.Стефаново. Когато нещо се надгражда и продължава, означава че то е качествено.  

Центъра разполага с прекрасна база,  той е оборудван  със здравен кабинет, зала за екипно обсъждане, зала за психомоторика, кинезитерапия и групова работа с деца, логопедичен и психологичен кабинет.

Ръководителят на Проекта Пепа Кирчева сподели,  че родителите  имат възможност да получат комплексна подкрепа, изцяло свързана с грижата за малките деца  и консултиране  на техните родители от специалисти.

 

От 01.11.2016 г. до 31.12.2018 г. е предвидено да се предоставят четири  вида услуги. Първата от тях касае ранна интервенцията на уврежданията. При нея целта е да бъде предотвратено изоставянето и институализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждане на деца с увреждания. В центъра за тази услуга са подадени 30 заявления от родителите на деца от населените места на община Добричка. От назначения мултидисциплинарен екип  от специалисти – соц.работник, психолог, рехабилитатор, педиатър  са изготвени оценка на потребностите на децата и индивидуален план за подкрепа .

Чрез втората услуга по проекта  „Здравна консултация за деца от 0-7 г.“ е осигурено редовно наблюдение за здравното, физическо и психомоторно развитие, както и профилактични стоматологични прегледи и диагностика на  децата. Към момента за тази услуга са подадени 97 заявления от родителите за децата от  селата - Карапелит , Алцек,  Батово, Воднянци, Ловчанци,  Одърци ,Победа , Подслон , Плачи дол, Овчарово , Стефаново и други. Екип от специалисти – педиатър, мед.сестра и стоматолог посещават на мобилен принцип селата  и полагат  грижи за здравето им. Най-голям интерес от страна на родителите има за тази услуга, броят на обслужваните деца ще достигне 200 .

Проект „Равен шанс за всички деца в Община Добричка предвижда   в третата услуга предоставяне на   психологическа подкрепа и консултиране за формиране на родителски умения у бъдещи и настоящи родители, при които са констатирани дефицити на връзката родител – дете. Всеки един от специалистите – психолог, гинеколог, юрист, соц.работник,  акушерка  е мотивиран за постигане на добри резултати в групови беседи и индивидуални консултации с потребителите. Подадени са 42 заявления за участие от бъдещи и настоящи родители в услугата от селата Батово, Божурово, Одърци, Подслон, Пчелино, Смолница, Ловчанци, Стефаново и други, техния брой се очаква да достигне 300, в по- голяма част  от населени места на община Добричка.  

      Със  стартирането на услугите  по Проекта в Общностния център с.Стефаново персонала и техния ръководител – Илиана Кашева се подготвиха и  посрещнаха децата и родителите с готовност на предоставяне на услугите.  В Центъра са обособени места за игри на децата в помещенията и на открито през лятото  с пясък,  вода, лабиринт, изобразително изкуство, занимания по интереси . Ще бъдат организирани мероприятия , летни училища , екскурзии,състезания за децата на които предстои постъпване в първи клас . Това ще се проведе  през месеците юли и август на 2017 и 2018 г.  с услугата за деца „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище.“

Екипът на центъра посвети месец ноември и декември за да може това да се случва  на информационни кампании, срещи с кметове, кметски наместници, кандидат-потребители, родители и близки на деца с увреждания чрез мобилна работа във всички населени места на община Добричка и презентиране на надграждащите дейности по Проекта. Общностният център в с.Стефаново всеки работен ден бе отворен за посетители, които на място имаха възможността, да се запознаят с предлаганите услуги, да  разгледат центъра и да получат информация от специалистите и да проведат информиран избор. Екипите активно участват в търсене и идентифициране на деца с увреждания, със  социално- значими заболявания, с проблеми със зрението, със социални и образователни нужди. В партньорство  с  Лайънс клуб са прегледани от офталмолог деца от селата  Одърци, Батово и Стефаново. Отворени бяха вратите  на центъра и в дните по случай: „Световния ден за борба с  диабета”; „Денят на недоносените бебета”. Изготвени и разпространени от медиаторите  са информационни материали и брошури свързани с темите. Реализирана е съвместна инициатива с ДГ с. Дончево по случай на деня на християнското семейство, където екипа от Общностният център презентира новите услуги и участва в празник с родителите и децата. През кампанията са  посетени и най- отдалечените села на община Добричка, поканени бяха всички стари потребители и се идентифицираха нови, които отговарят на целевата група по проекта.

 

Ръководител Проект

П.Кирчева       

предишна
 • Стожер
  18° C
  предимно ясно
 • Победа
  18° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  18° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  18° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  18° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре