СТАРТИРАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ПРОЕКТ „РАВЕН ШАНС ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА“

06.12.2016

       

 

 

 

         В началото на месец ноември 2016 год. отвори врати Общностния център в с. Стефаново  за предоставяне на услуги за ранно детско развитие за деца от 0 до 7 годишна  възраст, по проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка” по ОПРЧР,  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Целта на услугите, които се предоставят чрез проекта е да бъде оказана подкрепа на родителите в отглеждане на деца със специфични потребности, както и да бъдат стимулирани за по-голяма активност, с цел осигуряване на по-добра семейна среда. Целевата група на проекта „Равен шанс за всички деца в Община Добричка“  са деца и родители от уязвими общности, както и деца с увреждания и техните семейства .

В резултат на изпълнението на проекта се очаква повишаване на общото благосъстояние на децата, предоставяне на подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства чрез подобряване на достъпа до здравни грижи, формиране на родителски умения, повишаване  на училищната готовност на децата за включване в образователната система .

Стойността на проекта е 588 078 лв.и е с продължение 26 месеца .

Този проект има предистория. Това е надграждане на проект, финансиран от Световната банка в предишния програмен период, чрез който проект се построи и оборудва Общностен център в с.Стефаново. Когато нещо се надгражда и продължава, означава че то е качествено.  

Центъра разполага с прекрасна база,  той е оборудван  със здравен кабинет, зала за екипно обсъждане, зала за психомоторика, кинезитерапия и групова работа с деца, логопедичен и психологичен кабинет.

Ръководителят на Проекта Пепа Кирчева сподели,  че родителите  имат възможност да получат комплексна подкрепа, изцяло свързана с грижата за малките деца  и консултиране  на техните родители от специалисти.

 

От 01.11.2016 г. до 31.12.2018 г. е предвидено да се предоставят четири  вида услуги. Първата от тях касае ранна интервенцията на уврежданията. При нея целта е да бъде предотвратено изоставянето и институализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждане на деца с увреждания. В центъра за тази услуга са подадени 30 заявления от родителите на деца от населените места на община Добричка. От назначения мултидисциплинарен екип  от специалисти – соц.работник, психолог, рехабилитатор, педиатър  са изготвени оценка на потребностите на децата и индивидуален план за подкрепа .

Чрез втората услуга по проекта  „Здравна консултация за деца от 0-7 г.“ е осигурено редовно наблюдение за здравното, физическо и психомоторно развитие, както и профилактични стоматологични прегледи и диагностика на  децата. Към момента за тази услуга са подадени 97 заявления от родителите за децата от  селата - Карапелит , Алцек,  Батово, Воднянци, Ловчанци,  Одърци ,Победа , Подслон , Плачи дол, Овчарово , Стефаново и други. Екип от специалисти – педиатър, мед.сестра и стоматолог посещават на мобилен принцип селата  и полагат  грижи за здравето им. Най-голям интерес от страна на родителите има за тази услуга, броят на обслужваните деца ще достигне 200 .

Проект „Равен шанс за всички деца в Община Добричка предвижда   в третата услуга предоставяне на   психологическа подкрепа и консултиране за формиране на родителски умения у бъдещи и настоящи родители, при които са констатирани дефицити на връзката родител – дете. Всеки един от специалистите – психолог, гинеколог, юрист, соц.работник,  акушерка  е мотивиран за постигане на добри резултати в групови беседи и индивидуални консултации с потребителите. Подадени са 42 заявления за участие от бъдещи и настоящи родители в услугата от селата Батово, Божурово, Одърци, Подслон, Пчелино, Смолница, Ловчанци, Стефаново и други, техния брой се очаква да достигне 300, в по- голяма част  от населени места на община Добричка.  

      Със  стартирането на услугите  по Проекта в Общностния център с.Стефаново персонала и техния ръководител – Илиана Кашева се подготвиха и  посрещнаха децата и родителите с готовност на предоставяне на услугите.  В Центъра са обособени места за игри на децата в помещенията и на открито през лятото  с пясък,  вода, лабиринт, изобразително изкуство, занимания по интереси . Ще бъдат организирани мероприятия , летни училища , екскурзии,състезания за децата на които предстои постъпване в първи клас . Това ще се проведе  през месеците юли и август на 2017 и 2018 г.  с услугата за деца „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище.“

Екипът на центъра посвети месец ноември и декември за да може това да се случва  на информационни кампании, срещи с кметове, кметски наместници, кандидат-потребители, родители и близки на деца с увреждания чрез мобилна работа във всички населени места на община Добричка и презентиране на надграждащите дейности по Проекта. Общностният център в с.Стефаново всеки работен ден бе отворен за посетители, които на място имаха възможността, да се запознаят с предлаганите услуги, да  разгледат центъра и да получат информация от специалистите и да проведат информиран избор. Екипите активно участват в търсене и идентифициране на деца с увреждания, със  социално- значими заболявания, с проблеми със зрението, със социални и образователни нужди. В партньорство  с  Лайънс клуб са прегледани от офталмолог деца от селата  Одърци, Батово и Стефаново. Отворени бяха вратите  на центъра и в дните по случай: „Световния ден за борба с  диабета”; „Денят на недоносените бебета”. Изготвени и разпространени от медиаторите  са информационни материали и брошури свързани с темите. Реализирана е съвместна инициатива с ДГ с. Дончево по случай на деня на християнското семейство, където екипа от Общностният център презентира новите услуги и участва в празник с родителите и децата. През кампанията са  посетени и най- отдалечените села на община Добричка, поканени бяха всички стари потребители и се идентифицираха нови, които отговарят на целевата група по проекта.

 

Ръководител Проект

П.Кирчева       

предишна
 • Стожер
  13° C
  предимно облачно
 • Победа
  13° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  13° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  13° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  13° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре