ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

08.05.2018

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, кметът на община Добричка кани местната общност – всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Добричка, на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг под формата на банкова гаранция с наредител Община Добричка, с договор за банков кредит под условие, за обезпечаване авансовото плащане на Споразумение за изпълнение на СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ № РД-50-27/05.04.2018 г. от „Местна инициативна група Добричка“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020.

        Максимален размер на банковата гаранция – 428 000 лева (четиристотин двадесет и осем хиляди лева).

        Валута на банковата гаранция – лева.

        Срок на валидност на банковата гаранция – 30.06.2024г. 

        Бенефицент – Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

        Такса за издаване на банковата гаранция – с максимална стойност до 0.28 % от размера на банковата гаранция, на тримесечие или част от него, за периода на гаранцията.

        Такса за подаване на искане – без такса.

        Условия за погасяване на вземането на Банката, възникнало след реално плащане по гаранцията - от датата на плащане, Банката служебно оформя целеви кредит в размер на платената от нея към Бенефициента сума със срок на издължаване до една година и при годишен лихвен процент : ОЛП на БНБ плюс надбавка не по-висока от 3.5 %.

        Начин на обезпечение - Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на община Добричка на парични средства (собствени приходи) за положително салдо по банкова сметка с IBAN: BG 22 SOMB 9130 8410 0201 44, BICSOMBBGSF,  открита при Общинска банка АД, с титуляр Община Добричка, формирано от настоящи и бъдещи собствени приходи на общината по чл. 45, ал. 1, т. 1 букви от „а“ до „ж“ и чл. 52, ал. 1, т. 1 букви „б“ и „в“ от Закона за публичните финанси.

        Договорът за кредит е под условие – в случай, че „Местна инициативна група Добричка“ не изпълни ангажиментите си по договора за отпускане на финансова помощ, сключен с Министерство на земеделието и храните, дирекция „Развитие на селските райони“ – Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 и Общинска банка АД плати банковата гаранция, условният кредит се трансформира в ефективен със следните основни параметри:

Срок на издължаване – до една година;

Максимален лихвен процент : ОЛП на БНБ плюс надбавка не по-висока от 3.5 % годишно.

 

Обсъждането ще се проведе на 09.06.2018г., в зала 108 в сградата на Община Добричка в град Добрич, ул.“Независимост“, № 20 от 17.00 часа. На електронен адрес: obshtina@dobrichka.bg до 08.06.2018г. се приемат мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането.

 

 

 

 

 

 

 

ТОШКО ПЕТКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

предишна
 • Стожер
  18° C
  предимно облачно
 • Победа
  18° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  18° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  18° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  18° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре