Хронология № O-01082019-291 Дата и час на публикуване: 01.08.2019 14:42

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

„Извършване на СРР на помещения в сгради, собственост на Община Добричка в три обособени позиции”

Хронология