№ O-07012020-308 Дата и час на публикуване: 07.01.2020 16:29

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Изработване на обследване за енергийна ефективност на системите за улично осветление в десет населени места от община Добричка

Събиране на оферти с покана до определени лица по чл.191 ал.1 т.1 от ЗОП