Хронология № O-08102019-299 Дата и час на публикуване: 08.10.2019 16:44

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Проектиране и изграждане на локална система за оповестяване на язовир "Плачидол 2", община Добричка

Хронология