Хронология № O-18052018-230 Дата и час на публикуване: 18.05.2018 15:55

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

„Изграждане на обекти общинска собственост - сгради и инфраструктура на територията на община Добричка по дванадесет обособени позиции”

Предмет на обществената поръчка е строителни работи за обекти общинска собственост. Обществената поръчка включва 12 (дванадесет) обособени позиции.

Предвидено е да се извърши изграждане на стопански постройки в две населени места; направа на тротоари в пет населени места; изграждане на трупна яма в едно населено място; благоустрояване естрада в месността Славната канара; нови санитарни помещения в общинска сграда; паркинг и ограда автоработилница и монтаж на отоплителна инсталация (парна) в детска градина.

Хронология

 • 02.10.2018 14:30

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за възложена обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 21.09.2018 11:31

  Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки

  Обявление за развален договор

  На основание чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 36, ал. 3, т. 1 от Договор № 69 от 27.07.2018 г., с уведомително писмо с изходящ номер за община Добричка ИзхК-2661 от 17.09.2018 г. е развален договора при виновно неизпълнение на съществено задължение от страна на Изпълнителя: „ОВИМА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ул.”Връх Свети Никола” № 29, град Разград, ЕИК 116584262, представлявано от Огнян Василев Иванов, в качеството на - управител. Писмото е получено лично от Огнян Иванов – управител на "ОВИМА" ЕООД на 19.09.2018 г.

 • 22.08.2018 11:02

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за възложена обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 12.07.2018 17:18

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 06.06.2018 8:18

  Промяна на датата за отваряне на оферти

  Промяна на датата за отваряне на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 05.06.2018 17:25

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО