ПРОЕКТ №BG06RDNP001-19.401-0002-C01Развиване на туристически продукт за исторически, културен, образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка“.

 

Община Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Кратко описание

Проектната идея „стъпва“ върху историческите, природните и културните богатства на територията на община Добричка - великолепно културно наследство, съхранено във времето. Това прави територията истинска златна мина, но за съжаление те са малко познати и недостатъчно популяризирани на местно и регионално ниво. В населените места на общината средища на културен живот и катализатори на културни мероприятия са читалищата. Събитията и културните прояви, свързани с тях, обикновено обхващат юбилеи и чествания на паметни дати от българската история и бележити личности, които са почитани в рамките на населеното място. Но на този етап не можем да приемем културните и творческите дейности на читалищата за потенциални туристически атракции от събитиен характер. Промяната на това статукво на дестинацията може да се осъществи чрез комплексно използване на ресурсите, свързани с културно-историческото наследство, което обхваща: материално и нематериално културно наследство, както и обекти, представящи културното наследство - музеи, колекции, библиотеки, центрове и паметници, свързани с исторически личности. Събитийният туризъм е стратегическа алтернатива в тази насока. Чрез популяризиране на местната култура, традиции и ценности, той може активно да съдейства за повишаване конкурентоспособността на общината като туристическа дестинация. Културното и образователно наследство могат да бъдат определени като едни от най-силно изразените сравнителни предимства и въпреки, че са налични тяхното оползотворяване е слабо, продължават да не носят добавена стойност за повишаване атрактивността и интереса към територията и не са превърнати в преживяване. В тази връзка, основното предизвикателство е,  чрез създаване на музейна експозиция „100 години „Песента на колелетата“ в читалището и обновяване на Каралезката чешма-паметник на културата, да се създаде уникална целогодишна атрактивна локация, която да предоставя възможност за алтернативен туризъм.

Цел

Основната цел на проекта е чрез обновяване на Каралезката чешма и създаване на музейна експозиция „100 години „Песента на колелетата“ в НЧ „Асен Златаров-1940“, с. Стефан Караджа да се развие туристически продукт за исторически, културен и образователен туризъм за повишаване атрактивността и интереса към територията на община Добричка.

 

Специфичните цели са:

·         представяне на Каралезката чешма като местно историческо, културно, природно и образователно наследство;

·         провеждане на културни и образователни събития, включени в културния календар с цел привличане на посетители.

Одобрена безвъзмездна финансова помощ:14 718,00лв.

Бенефициер: Община Добричка

Срок на изпълнение:

            Начална дата: 20.07.2021 год.

            Крайна дата: 30.06.2023 год.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5623 [lid] => bg [title] => Административен договор [description] => [relation_id] => 2125 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Administrativen_dogovor.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 9164559 [date] => 18.08.2021 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  22° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  22° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  23° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  22° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  22° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре