СЪОБЩЕНИЕ относно необходимостта за извършване на ОВОС

11.09.2014

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

         На основание чл.6, ал. 9 от Наредба да условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ от 10.09.2014 г. е открит обществен достъп до информацията по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение-сондаж за добив на подземни води за напояване на земеделски култури и животновъдни цели“ в имот с № 053001(имотът е образуван от имот № 000053) с площ 103,917 дка, начин на трайно ползване-животновъдна ферма, в землището на с. Стожер, общ. Добричка с Възложител „Реджина“ЕООД град Добрич.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 10.09.2014 г. до 26.09.2014 г. в:

            1.Сградата на Община Добричка, град Добрич , ул.”Независимост” №20, етаж 2, стая 233, от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа;

           

            За контакти, подаване на забележки, разяснение и възражения:

- Васко Георгиев–главен Експерт „Екология и опазване на околната среда” в община Добричка, тел.: 058/600 889, вътр. 233                        

           

предишна
 • Стожер
  6° C
  ясно небе
 • Победа
  6° C
  ясно небе
 • Карапелит
  6° C
  ясно небе
 • Овчарово
  6° C
  ясно небе
 • Ведрина
  6° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре