Хронология № O-17092019-297 Дата и час на публикуване: 17.09.2019 16:05

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Доставка на оборудване - скенер и преносими компютри за нуждите на проект № BG05M9OP001-2.040-0059-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка"

Хронология

 • 31.10.2019 8:38

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за възложена обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 09.10.2019 10:39

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол от работата на комисия

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 30.09.2019 17:09

  Информация за удължаване срока за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО