Хронология № O-05042018-226 Дата и час на публикуване: 05.04.2018 17:29

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителство във връзка с изпълнение строително - монтажни работи в две обособени позиции

Хронология

 • 06.07.2018 16:03

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за възлагане на обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 06.07.2018 16:00

  Обявление за възложена поръчка

  Обявление за възложена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 12.06.2018 15:39

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протоколи 2 и 3 от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.06.2018 11:09

  Заповед за определяне на изпълнител за обособена позиция 2

  Заповед за определяне на изпълнител за обособена позиция 2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.06.2018 11:07

  Заповед за определяне на изпълнител за обособена позиция 1

  Заповед за определяне на изпълнител за обособена позиция 1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 01.06.2018 16:54

  Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения

  Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 17.05.2018 15:21

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол 1 от заседание на комисия

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.04.2018 10:09

  ЕЕДОП

  ЕЕДОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ