Хронология № O-23122019-307 Дата и час на публикуване: 23.12.2019 10:05

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства и копирни машини за нуждите на община Добричка за 2020-та година

Хронология