Хронология № O-24092019-298 Дата и час на публикуване: 24.09.2019 16:35

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

“Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка” по три обособени позиции:

Хронология